Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnikKLASA: 003-05/21-01/02URBROJ: 2198/16-01-21-01Biograd na Moru, 16. studenoga 2021. godine Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, i 134/20), a u svezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUPovjerenstvo za dodjelu stipendije KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-21-5Biograd na Moru, 15. studenoga 2021. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-2 od…
Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da od 15.11.2021. godine počinjemo sa podjelom posuda za plastični i biorazgradivi komunalni otpad prema slijedećem rasporedu: DATUM PODJELE PODRUČJE PODJELE15.11. do 20.11.2021.   -      KOSA ZAPAD22.11. do 24.11.2021.   -      KOSA ISTOK25.11. do 29.11.2021.   -      JAZ,VRULJINE,KOŽINA,BOŠANA30.11. do 01.12.2021.   -      ZAGREBAČKA, JANKOLOVICA, Dr. FRANJE TUĐMANA02.12. do 04.12.2021.   -      DUBROVAČKA ulica, METERIZE06.12. do 09.12.2021.   -      GRANDA10.12. do 13.12.2021.   -      RUST14.12. do 16.12.2021.   -      TUČE17.12.…
GRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKLASA: 350-02/21-03/01URBROJ: 2198/16-03/1-21-8Biograd na Moru, 04. studenog 2021. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske…
I u sedmom izdanju Europskog tjedna sporta, nacionalni koordinator projekta Ministarstvo turizma i sporta nagradit će najaktivnije pojedince i ustanove koji su se u 2021. godini istaknuli u promicanju tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u Hrvatskoj #BeCROactive nagrade nagradit će najaktivnije pojedince i ustanove u četiri kategorije: „Obrazovanje“, „Radno mjesto“ „Lokalni heroj“ te i u novoj kategoriji “Socijalna uključenost”. Najkasnije do 19. studenoga 2021. godine pošaljite nam ispunjen online obrazac kategorije u kojoj želite prijaviti pojedinca ili ustanovu, zajedno s…
Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava stipendiste Grada Biograda na Moru koji već imaju sklopljen ugovor, o obvezi dostave potvrde o svom statusu te uvjerenje o prebivalištu  sukladno članku 28. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/16. i 10/17.), najkasnije do 29. listopada 2021. godine. Molimo studente da osobno ili na drugi način (putem pošte ili elektroničke pošte) dostave predmetnu dokumetaciju najkasnije do navedenog datuma radi nastavka isplate stipendije. Natječaj za dodjelu…
U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Odluke Vlade Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2021. godine o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda…
OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava(radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2021./2022. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik  Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16., 4/18., 7/19.,  8/19., 9/19. i 4/21.), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu  novčanu  pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih…
Grad Biograd i Stožer civilne zaštite Biograd u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar organizira cijepljenje za stanovnike grada. Druga doza za cijepljenje Pfizer cjepivom organizira se 18. kolovoza 2021. godine, u prizemlju Gradske knjižnice Biograd. Svi zainteresirani koji se nisu cijepili prvom dozom, mogu se gore navedenog datuma cijepiti prvom dozom cjepiva ali po drugu dozu cjepiva će trebati ići na Višnjik u Zadar, uz obaveznu prijavu putem mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., te radi potvrde o cijepljenju, u mailu prilikom prijave navesti…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/21-01/10URBROJ: 2198/16-02-21-1Biograd na Moru, 06. srpnja 2021. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  P O Z I V  za  2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na…
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke:​
01. srpnja 2021.

Sigurnost na vodi

Već niz godina pod nazivom „Sigurnost na vodi“ održavaju se u gradu Biogradu aktivnosti za obuku neplivača mlađe životne dobi. Tako će se i ovoga ljeta u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa grada Biograda u suradnji Plivačkog kluba „Dupin“ održavati tečajevi, odnosno škola za neplivače. Uz grad Biograd gdje će se obuka provoditi na bazenu hotelske kuće „Ilirija“, ova obuka provoditi će se u Svetom Filipu i Jakovu u VK „Gusar“. Stoga već sada valja prijaviti svoje mališane, a riječ…
KLASA: 370-01/21-01/01URBROJ: 2198/16-01-21-23Biograd na Moru, 17. lipnja 2021. Temeljem članka 24. st. 4. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/15.), gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 17. lipnja 2021. godine, o b j a v l j u j e KONAČNU LISTA REDA PRVENSTVA PO IV. (ČETVRTOM) JAVNOM NATJEČAJU ZA KUPNJU STANJA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS)  KLASA:  370-01/21-01/02, URBROJ:2198/16-01-21-2  OD 08. TRAVNJA 2021. GODINE…
Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIVzainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 2198/16-01-21-28, od 15. lipnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVUo prijedlogu 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat I Objavljuje se javna…
„Produženje iskaznica za pesticide – nakon proteka roka od 5 godina na koji su izdane iskaznice za pesticide iste je potrebno obnoviti pohađanjem dopunske izobrazbe, kako bi mogli nesmetano koristiti sredstva za zaštitu bilja.Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14, 115/18), Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“, kao ovlaštena institucija Ministarstva poljoprivrede, provodi dopunsku edukaciju u za održivu uporabu pesticida nakon proteka 5 godina od osnovne edukacije. Predavanje za produženje iskaznica održati će se 21.06.2021. s početkom u 17:00h u Poduzetničkom…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 402-10/20-01/05URBROJ: 2198/16-03/1-21-4Biograd na Moru, 31. svibnja 2021. O B A V I J E S T Obavještavaju se zakupci javnih površina na području grada Biograda na Moru koji imaju sklopljene ugovore sa Gradom Biogradom na Moru za postavljanje pokretnih naprava ( kioska i štandova ) i terasa, kao i zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru a koji neće obavljati djelatnost tijekom ljetne sezone 2021. godine uslijed panedmije corona…
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-03/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE  IZBORA GRADONAČELNIKAGRADA BIOGRADA NA MORUPROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.723 birača, odnosno 50,60%,…
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-02/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATEIZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆAGRADA BIOGRADA NA MORUPROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.725 birača, odnosno 50,64%,…
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA