Sadržaj po oznakama: Covid

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", 5/09., 3/13., 8/13 – proč. tekst, 4/15. 2/18., 6/20. i 4/21.), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-393, od 11. lipnja 2021. godine), (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-395, od 18. lipnja 2021. godine) i (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-421, od 30. kolovoza 2021. godine), i Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije, te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-406, od 23. srpnja 2021. godine), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 5. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine, donosi

O D L U K U
o mjerama za pomoć gospodarstvu na području grada Biograda na Moru za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane epidemijom virusa SARS-CoV-2, te povezanih s nepovoljnim utjecajem epidemije virusa SARS-CoV-2 na turističku sezonu 2021.

Članak 1.

Ovom Odlukom predlažu se izvanredne mjere za pomoć gospodarstvu s područja Grada Biograda na Moru uslijed epidemije virusa SARS-CoV-2 i stupanja na snagu Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatska o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja i Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije, te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag (NN br.58/21., 65/21., 84/21. i 95/21.) dalje u tekstu: Odluke SCZRH), te zbog utjecaja epidemije virusa SARS-CoV-2 na turističku sezonu 2021.

Članak 2.

Za pomoć gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru iz članka 1. ove Odluke povezanih s učincima epidemije virusa SARS-CoV-2,
predlažu se sljedeće mjere:
- Umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnih površina i korištenje javnih površina za terase za 20 %. Predmetno umanjenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke (Prilog broj 1).
- Umanjenje iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 20 %. Predmetno umanjenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke (Prilog broj 2).
- Umanjenje iznosa naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 20 %. Predmetno umanjenje izvršit će se po Zahtjevu korisnika pomorskog dobra, a obrazac čini sastavni dio ove Odluke (Prilog broj 3).

Članak 3.

Pravo na umanjenje od plaćanja obveza iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 2. ove Odluke imaju pravne i fizičke osobe koje imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o., Komunalcu d.o.o., Turističkoj zajednici Grada Biograda na Moru te Dječjem vrtiću „Biograd“.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera za pomoć gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru povezanih s prevladavanjem krize uzorkovane epidemijom virusa SARS-CoV-2, te nepovoljnim utjecajem epidemije virusa SARS-CoV-2 na turističku sezonu 2021. iz članka 2. Ove Odluke. Ukoliko je zakupnina plaćena u cijelosti Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru izvršiti će povrat umanjene zakupnine.

Članak 5.

Provedbu ove Odluke nadzirat će gradonačelnik, te po potrebi predložiti Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru i donošenje novih mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV.2.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 402-10/21-01/06
URBROJ: 2198/16-01-21-3
Biograd na Moru, 28. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Stamičar

Kategorija Obavijesti
Tagovi

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke

  • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (12. studenoga 2021.)
  • Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski (12. studenoga 2021.)
  • Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (12. studenoga 2021.)
  • Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (12. studenoga 2021.)
  • Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (12. studenoga 2021.)

Odluke se nalaze u Prilogu.

Izvor: https://civilna-zastita.gov.hr

Kategorija Obavijesti
Tagovi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
KLASA: 003-05/21-01/02
URBROJ: 2198/16-01-21-01
Biograd na Moru, 16. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, i 134/20), a u svezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 134/20) i Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova gradonačelnik grada Biograda na Moru donosi sljedeću

ODLUKU/NAPUTAK/UPUTU/
ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA BIOGRADA NA MORU U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

I.

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovom Odlukom/naputkom/uputom za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru i svezi s pojavom koronavirusa COVID -19 ( u daljnjem tekstu: Odluka) daju se sljedeće upute za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru.

II.

U službene prostorije grada Biograda na Moru moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

  1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili ovlaštenoj osobi ili pročelnici, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili ovlaštenoj osobi ili pročelnici, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  3. građanima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi grada Biograda na Moru, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

III.

Građani iz točke II. podtočke 3. ove Odluke koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi grada Biograda na Moru ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama grada Biograda na Moru.
Ovlaštena osoba grada Biograda na Moru je svaki službenik i namještenik grada koji prvi dolazi u kontakt s građaninom prilikom njegovog dolaska u službene prostorije grada kao i djelatnik zaštitarske tvrtke na lokaciji Trg kralja Tomislava 5.

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

V.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela dužna je zatražiti od službenika i namještenika kojima je nadređena dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

Službenici i namještenici dužni su nadređenoj pročelnici dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike grada organizirati će se u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na Moru utorkom i četvrtkom od 06:00 do 06:40 sati.
Prilikom dolaska na testiranje na navedenu lokaciju dužnosnik, službenik, namještenik je dužan dati svoje osobne podatke: ime i prezime, svoj OIB i naziv poslodavca.
Dužnosnik, službenik, namještenik grada Biograda na Moru koji zbog opravdanih razloga (mjesto rada ili boravišta izvan grada) testiranje ne može obavljati u gradu Biogradu na Moru, testiranje može obaviti izvan grada Biograda na Moru kod ovlaštenih ustanova i laboratorija, a trošak testiranja za potrebe dolaska na posao će im refundirati grad Biograd na Moru na njihov zahtjev.

VII.

Službenici i namještenici grada Biograda na Moru koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ovlaštenoj osobi poslodavca – nadređenoj pročelnici, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad upravnih tijela grada Biograda na Moru.

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenoj pročelnici, smatra se neopravdanim izostankom s posla.

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima davati će pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

X.

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici grada Biograda na Moru.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA