12. siječnja 2022.

Obavijest za javnost o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru - područje Kumenat

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/21-03/02
URBROJ: 2198-16-03/1-22-7
Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine

Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/2021), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018, 6/2020, 4/2021), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 5. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/2021).

Razlozi za izmjene i dopune UPU-a:
1. Usklađenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/2005, 3/2009, 7/2011, 10/2011, 3/2016, 7/2016, 8/2016- pročišćeni tekst, 11/2016),
2. Redefiniranje trasa i širine koridora prometnica te trasa ostale komunalne infrastrukture,
3. Redefiniranje položaja i obuhvata zelenih površina te zona rekreacije u obuhvatu UPU-a,
4. Preispitati mogućnost planiranja zasebnih površina za izgradnju predškolske ustanove i sportske dvorane.

PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA