Sadržaj po oznakama: Javni poziv

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam službenika

KLASA: 132-01/22-01/01
URBROJ: 2198-16-03/5-22-12
Biograd na Moru, 28. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika (dalje: Povjerenstvo) u Jedinstveni upravni odjel grada Biograda na Moru, objavljuje sljedeći

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, radi provjere stručnih i općih sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta višeg stručnog suradnika za opće poslove pisarnice i arhive – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 32/22. dana 11. ožujka 2022. godine, te na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru dana 14. ožujka 2022. godine, održati će se:

dana 04. travnja 2022. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,00 sati

Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti imaju kandidati koji su dostavili pravovremene i potpune prijave, koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja i koji su dobili poziv za testiranje.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti temelji se na članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.).

Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera traje 60 minuta (opći dio koji se sastoji od poznavanja Ustava, ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojstva Grada Biograda na Moru, upravnog postupka; posebni dio koji se odnosi na poznavanje propisa arhive i arhivskog gradiva).
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
• napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
• razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Biogradu na Moru. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znjanja su:

• Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 5/14.)
• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. – ispr., 123/17., 98/19. i 144/20.)
• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.)
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18. i 98/19.)
• Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20.)
• Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19.)
• Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21.)
• Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21.)
• Statut Grada Biograda na Moru (Sl. glasnik Grada Biograda na Moru, 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.).

Izvori za pripremu kandidata objavljeni u „Narodnim novinama“ dostupni su na mrežnoj stranici https://narodne-novine.nn.hr/, te na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Kandidat koji je pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ima pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenog na pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, uz izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Povjerenstva. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda n Moru donijet će rješenje o prijmu u službu vježbenika u zakonskom roku.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom pozivu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rok.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Kategorija Obavijesti
Tagovi
Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22), Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. 

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

 • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
 • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:

 • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
 • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.
 
Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.
 
Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.

Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac "Ponuda smještaja za raseljene osobe", koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice u prostorijama Gradske uprave Grada Biograda na Moru na adresi Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati ili putem elektroničke pošte Stožera civilne zaštite Grada Biograda na Moru: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za sve upite kontakt osoba je Načelnica stožera Grada Biograda na Moru Drina Bešenić na mobitel 091/ 383 1503.

Nakon zaprimljenih zahtjeva, Stožer civilne zaštite Grada Biograda na Moru će u najkraćem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju će dostaviti Ponuditelju.

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Dodatne informacije

Kategorija Obavijesti

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru u sklopu projekta „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III”: „Od srca za srce Jadrana” raspisuje neobvezujući JAVNI POZIV kojim se, u svrhu evidentiranja potrebitih korisnika i pripreme humanitarnih paketa, pozivaju korisnici s područja djelovanja Društva (Grad Biograd na Moru, Općina Pakoštane, Općina Tkon, Općina Pašman, Općina Sv. Filip i Jakov) da se osobno jave u ured Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru uz prethodnu najavu na telefon 023 383 761 od 9 do 13 sati i donesu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost jednom od navedenih kriterija ili istu pošalju na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , ako odgovaraju sljedećim predloženim kriterijima:

 1. Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (nadalje: ZMN), kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb (nadalje: CZSS).
 2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 1.500 kn, odnosno do 2.000 kn za dvočlano kućanstvo.
 3. Samohrani roditelj s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće za RH od 4.062,51 kn za 2020. godinu.
 4. Obitelj s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.796 kuna kao iznosa prosječne neto plaće za siječanj 2020. godine.
 5. Iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od 3 mjeseca.
 6. Osobe koje su pogođene utjecajem pandemije korona virusa COVID-19, (smanjenje plaće na minimalac te su opterećeni kreditima ili ovrhama, a nakon pokrivanja svih obaveza ostaje manje od 1.500 kuna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba).
 7. Iznimno, osobe koje ne ulaze u gore navedene kriterije, ali je utvrđeno uvidom u dokumentaciju ( potvrda porezne uprave, izvod iz banke o iznosu kredita, potvrde o ovrhama, dodatni zdravstveni troškovi nabave lijekova i slično) i situacije na terenu da je potrebna pomoć, pomoć se pruža sukladno odluci ravnatelja.

Molimo sve postojeće korisnike da provjere putem telefona koja im je dokumentacija potrebna, kao i sve nove korisnike koji nisu sigurni koja dokumentacija im je potrebna.

Sve dodatne informacije vezane za projekt možete dobiti na navedenom telefonskom broju ili e-mailu.

Trajanje projekta je 12 mjeseci i tijekom cijelog projekta, ako nam mogućnosti to dozvole, bit će moguće upisivati nove korisnike.

Vaše,
GDCK Biograd na Moru

Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA