Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 13. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje i pregled ponuda obavit će Povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 dana 06. veljače 2023. s početkom u 12.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 03. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Odluci gradonačelnika o produženju roka za prijavu na javni natječaj za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru (KLASA: 370-01/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-10, od 7. veljače 2023. godine), Javni natječaj otvoren je zaključno do 1. ožujka 2023. godine.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2023. godine do 11.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 23. siječnja 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 09. siječnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. prosinca 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 05. prosinca 2022. godine, s početkom u 13,30 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. objavljen na mrežnoj stranicic Grada Biograd na Moru dana 05. prosinca 2022. godine
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 14. studenoga 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 11. studenoga 2022. godine s početkom u 12,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023 godinu i Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine
 • Status natječaja Završen
 • Odluka Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.

Više informacija

 • Napomena

  Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 6. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – IV. poziv“.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, GRADSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku: "Kandidatura za izbor članova Vijeća časti".

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 07. rujna 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Osobe koje se prijavljuju na ovaj poziv dužni su dostaviti prijavu u roku 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr),

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 08. lipnja 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. lipnja 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 06. lipnja 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 01. lipnja 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2022. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Poništava se dio Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-04/22-04/11, URBROJ: 2198/16-01-22-1, od 16. svibnja 2022. godine i to u članku I. lokacija pod rednim brojem 3. oznake SL-1, na Plaži Dražice, na dijelu čest.kat. br. 3200/1 k.o. Biograd na Moru, za prodaju pekarskih proizvoda i sladoleda.

 • Status natječaja Natječaj je djelomično poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 24. svibnja 2022. godine.

Više informacija

 • Objavljeno Pisane prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – NE OTVARAJ“.
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na testiranje dana01. lipnja 2022. godine

Više informacija

 • Napomena

  Svaki ponuditelj ima pravo u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru uložiti prigovor Povjerenstvu. Povjerenstvo je dužno donijeti odluku po prigovoru u roku od 5 dana od dana primitka prigovora. Odluka mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena podnositelju prigovora.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 16. 05. 2022. godine (ponedjeljak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. 

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 11. svibnja 2022. godine poštom.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. svibnja 2022. godine, s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu je 06. svibnja 2022. godine do 12,00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Preslika Odluke o odabiru dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana njezina donošenja.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 10. 05. 2022. godine (utorak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Stanovi za službene potrebe mogu se davati u najam neophodno potrebnim kadrovima zaposlenima u ustanovama iz područja zdravstva, kulture i školstva, zaposlenima u županijskom upravnom odjelu na radnom mjestu za izdavanje građevinskih dozvola i ostalih dokumenata prostornog uređenja, sa sjedištem rada u Biogradu na Moru, kao i kadrovima u deficitarnim zanimanjima koja kao takva budu utvrđena godišnjim preporukama HZZ-a.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru

Više informacija

 • Napomena

  Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj za koje Povjerenstvo prilikom otvaranja ponuda utvrdi da do dana provođenja javnog natječaja nije za prodajno mjesto za koje je podnio prijavu u korist računa Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 uplatio utvrđeni iznos jamčevine i/ili dug.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 25. 04. 2022. godine (ponedjeljak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 14. 04. 2022. godine (četvrtak) do 12,30 sati

Više informacija

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA