06. rujna 2022.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

KLASA: 402-01/22-03/11
URBROJ: 2198-16-03/1-22-2
Biograd na Moru, 6. rujna 2022. godine

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/19.), objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu


I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Biograda na Moru kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Biograd na Moru.

U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/19.), u Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu uvrstit će se:

- programi iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti;
- programi iz područja glazbe i glazbeno-scenskog stvaralaštva;
- programi iz područja likovne umjetnosti;
- programi iz područja knjižne djelatnosti;
- programi poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma;
- programi iz područja novih medijskih kultura;
- programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
- programi afirmiranja nematerijalne kulturne baštine;
- programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture;
- kulturne manifestacije;
- zajednički programi više udruga i zajednički programi udruga i kulturnih ustanova.

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge te druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske koje djelatnosti iz prethodne točke obavljaju na području Biograda na Moru ili je obavljanje tih djelatnosti u interesu Grada Biograda na Moru.

Pravo podnošenja prijave na Poziv nemaju dosadašnji korisnici Programa koji nisu ispunili svoje obveze prema Gradu sukladno ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi u prethodne 3 (tri) kalendarske godine, kao ni ustanove u kulturi i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Grad Biograd na Moru.

III.

Sastavni dio ovog javnog Poziva su:
1. upute za prijavitelje,
2. e-obrasci za prijavu programa,
3. popis priloga koji se prilažu prijavi (nalaze se u e-obrascu i uputama za prijavitelje),
4. obrazac izjave o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja,
5. obrazac ugovora o sufinanciranju i
6. obrasci za izvještavanje.

IV.

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Poziva okvirni raspoloživ iznos je 404.000,00 kuna.
U okviru ovog Poziva planira se sklopiti do 16 ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

V.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti u pisanom obliku kao i u elektroničkom obliku putem obrazaca koji se nalaze na internetskim stranicama Grada Biograda na Moru.

Neće se razmatrati prijave programa:
• podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
• koje nisu podnesene putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice),
• koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima,
• prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Republike Hrvatske,
• prijavitelji koji nisu podnijeli valjana izvješća o izvršenim programima sufinanciranim iz proračuna Grada Biograda na Moru u prethodnim godinama,
• udruge i druge neprofitne organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,
• udruge, neprofitne organizacije i druge pravne osobe koje nisu registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koju prijavljuju,
• udruge i druge neprofitne organizacije na koje se primjenjuje Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), a koje nisu uskladile svoje statute sa spomenutim Zakonom.
Sve takve prijave će biti odbijene kao neprihvatljive i izuzete iz ocjenjivanja.

VI.

Predlagatelji Programa obvezni su ispuniti obrazac PRIJAVNICE, koji mogu preuzeti isključivo na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji.
Prijavitelji su dužni popuniti sva polja u obrascima. Obrazac je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje osima ako udruga nema mogućnosti iste ispisati računalom.
Obrazac Prijavnice mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva, ovjeren pečatom udruge te se dostavlja u papirnatom i /ili elektroničkom obliku.

Prijava obvezno sadrži:
1. Ispravno i potpuno ispunjen obrazac Prijavnice, što znači:
- ispunjena sva obvezna polja,
- ispravno navedeni podaci o prijavitelju,
- ispunjeni podaci o predloženom programu,
- ispunjene tablice financijskog plana (specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa s vidljivim podacima o ukupnim troškovima programa, o iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o iznosu sredstava koja se prijavom traže od Grada Biograda na Moru).
2. Detaljan opis programa, razrađen kako je naznačeno u Prijavnici.
3. Opis dosadašnje djelatnosti prijavitelja i najznačajnije reference te profesionalni životopis voditelja programa.
4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja istog programskog troška, koji se može preuzeti isključivo na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru.
5. Preslik rješenja o registraciji za pravne osobe, odnosno preslik osobne iskaznice za samostalne umjetnike i druge fizičke osobe.
6. Dokumente kojima se dokazuje pravni i porezni status ako je prijavitelj fizička osoba (npr. potvrda o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, potvrda o upisu u registar poreznih obveznika, potvrda o članstvu u strukovnoj umjetničkoj udruzi i drugi dokumenti koji su relevantni za ugovaranje i obračun propisanih davanja na odobreni iznos sufinanciranja).
7. Potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 15 dana od datuma prijave, kojom se dokazuje da prijavitelj nema duga prema Republici Hrvatskoj.

VII.

Upute i propisani obrasci predlagateljima koji prijavljuju svoje programe na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru dostupne su na web stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr
Kontakt adresa za sva pitanja koja se odnose na natječajnu dokumentaciju i uvjete prijave je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Prijave koje nisu dostavljene u zadanom roku, nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.

VIII.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provest će Kulturno vijeće Grada Biograda na Moru sukladno kriterijima prikazanima u Obrascu za procjenu kvalitete koji prileži natječajnoj dokumentaciji.
Kulturno vijeće zadržava pravo zatražiti od predlagatelja pojašnjenje dostavljene prijave prilikom ocjenjivanja iste.

IX.

Prihvaćeni programi će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Biograda na Moru, a u okviru iznosa navedenog u točki IV.
Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru. Prijavitelji čiji programi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu obvezni su prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju dostaviti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja, i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju.

X.

Prijavitelji, čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu nakon primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela u roku osam dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Grad Biograd na Moru – Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

XI.

Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 6. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine.

Prijave se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: "NE OTVARATI – PRIJAVA NA POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU" preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru ili u pisarnicu Grada Biograda na Moru.
Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju moguće je poslati u digitalnom obliku putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na način da se svi obvezni obrasci potpišu, ovjere pečatom, skeniraju i s ostalim prilozima pošalju na navedenu adresu, također s naznakom “ NE OTVARATI – PRIJAVA NA POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU“.

Sve potrebne informacije u vezi ovog javnog Poziva nalaze se na internetskim stranicama Grada Biograda na Moru i biti će dostupne od 6. rujna 2022. godine.

PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

Napomena: Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

Više informacija

  • Napomena:

    Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 6. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA