06. rujna 2022.

Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 402-01/22-04/06
URBROJ:2198-16-03/1-22-2
Biograd na Moru, 6. rujna 2022. godine

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 144/21) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17. i 138/20.), objavljuje dana 9. rujna 2022. godine

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU

I.

Javne potrebe u socijalno- humanitarnoj djelatnosti i zdravstvenoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu, jesu socijalno-humanitarne, zdravstvene i slične djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Biograd na Moru.
Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici te osigurao razvoj
potencijala korisnika za život u zajednici.
Prijave prijedloga programa i projekata moraju obvezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja, i to u:
U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI:
1.Programi/ projekti namijenjeni osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici
2.Programi/ projekti unaprjeđenja odgoja i poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju
3.Programi/projekti namijenjeni skrbi i socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih osoba
4.Programi/projekti namijenjeni unaprjeđenju zaštite žrtava obiteljskog nasilja .
U PODRUČJU UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:
1.Programi/projekti namijenjeni promicanju zdravlja, prevenciji kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti
2.Programi/projekti namijenjeni prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja.
U PODRUČJU SKRBI O DJECI I MLADIMA:
1.Programi/projekti namijenjeni prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih.

II.

Organizacija koja prijavljuje program/projekt temeljem ovog Javnog poziva mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1.mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti iz prioritetnih područja navedenih u točki I. ovog Javnog poziva;
2.izvoditelji programa/projekta moraju imati odgovarajuću stručnu spremu/zvanje ili završenu edukaciju za rad s određenom kategorijom korisnika;
3.program/projekt mora biti osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava;
4.program/projekt koji organizacija prijavljuje mora doprinositi potrebama zajednice, a ne isključivo za strukovne potrebe vlastitih članova,
5.organizacija može predloženi program/projekt provoditi u suradnji i/ili partnerstvu s drugim organizacijama sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,
6.program/projekt mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvaćeni istim,
7.mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
8.mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,
9.protiv Organizacije ili ovlaštene osobe za zastupanje i voditelja programa ili projekta Organizacije ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te
10.posjeduje organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta te transparentno upravljanje javnim sredstvima.

III.

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti socijalne i zdravstvene skrbi čija se djelatnost obavlja na području Grada Biograda na Moru ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Biograda na Moru,
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja.
Udruge i ustanove koje nisu izvršile svoje obveze iz do sada odobrenih projekata i programa, a koji su financirani u 2022. godini neće se dalje financirati.
Financijska potpora iz proračuna Grada ne može se ostvariti:
- za program udruge i druge pravne i fizičke osobe čija se djelatnost financira po posebnim propisima;
- za financiranje aktivnosti članova udruge, koje nisu vezane za prijavljeni program i projekt.

IV.

Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom djelu Grada Biograda na Moru na adresi: Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, te na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V.

Po isteku roka Javnog poziva, Povjerenstvo utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalne uvjete.
Programi/projekti koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.
Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava vrednuje prijedloge programa/projekata sukladno kriterijima prikazanim u Obrascu za procjenu kvalitete koji prileži natječajnoj dokumentaciji.

VI.

Prijave se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: “Ne otvaraj - Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu“.
Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju moguće je poslati u digitalnom obliku putem e-maila na adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na način da se svi obvezni obrasci potpišu, ovjere pečatom, skeniraju i s ostalim prilozima pošalju na navedenu adresu, također s naznakom “Ne otvaraj - Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu“.
Javni poziv otvoren je do 21. listopada 2022. godine.

VII.

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.
Po završetku vrednovanja programa/projekata Grad Biograd na Moru će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji, a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
U roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Biograd na Moru će obavijestiti Organizacije čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

PROČELNICA
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

Napomena: Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Više informacija

  • Napomena:

    Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje: Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA