24. svibnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog kredita

Na temelju članka 30. točka 11. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), te Odluke o početku postupka nabave dugoročnog kredita (KLASA:403-01/22-01/06, URBROJ:2198-16-01-22-01 od 17. svibnja 2022. godine), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 03. lipnja 2022. godine objavljuje

ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA

I.

U pozivu na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog kredita (KLASA:403-01/22-01/06, URBROJ:2198-16-01-22-02 od 24. svibnja 2022. godine) objavljenom na Internet stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) dana 24. svibnja 2022. godine:
- u točci br. 14. mijenja se riječ „10.og“ sa riječi „zadnjeg“,
- u točci br. 15. mijenja se riječ „10.og“ sa riječi „zadnjeg“,
- u točci br. 23. mijenja se riječ „10.og“ sa riječi „zadnjeg“, i datum na dva mjesta umjesto „10.“ mijenja se u „31.“, te u istoj točci u zadnjoj rečenici umjesto točke dodaje se zarez i riječi „ukoliko je izvor sredstava povrata EU fondovi.“ pa ista točke ispravno glase:
14. Dospijeće plaćanja glavnice: dospijeće plaćanja glavnice zadnjeg dana u mjesecu.
15. Dospijeće plaćanja kamate: dospijeće plaćanja kamate zadnjeg dana u mjesecu.
23. Rok, način i uvjeti plaćanja
Rok i način otplate: u 120 (stodvadeset) jednakih mjesečnih rata bez počeka, koji počinje teći od povlačenja zadnje tranše kredita.

Rok dospijeća prve rate: zadnjeg dana u mjesecu nakon iskorištenja kredita u potpunosti odnosno najkasnije do 31.01.2024.
Rok dospijeća zadnje rate: 31.12.2033.

Ugovor mora sadržavati opciju prijevremene otplate glavnice djelomično ili u cijelosti bez naknade, ukoliko je izvor sredstava povrata EU fondovi.

II.

Sukladno navedenom ispravku, rok za predaju ponuda produljuje se za 10 dana od dana objave ispravka te se ponude mogu predati do 13. lipnja 2022. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave (točka 27. Poziva).

III.

U svemu ostalome cit. Poziv na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog kredita ostaje nepromijenjen.

KLASA: 403-01/22-01/06
URBROJ: 2198-16-01-22-3
Biograd na Moru, 03. lipnja 2022. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.


GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 403-01/22-01/06
URBROJ: 2198-16-01-22-2
Biograd na Moru, 24. svibnja 2022. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA

IZUZEĆE OD ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
(članak 30. stavak 1. točka 11. ZJN 2016)

 1. Podaci o naručitelju
  Naziv javnog naručitelja: Grad Biograd na Moru
  Sjedište: Trg kralja Tomislava 5
  OIB: 95603491861
  Broj telefona: 023 383 150
  Internetska adresa: www.biogradnamoru.hr
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
  Nikola Mikulić, mag. oec., viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo
  Broj telefona: +385 23 383 150
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Postupak nabave i zakonska osnova za provođenje postupka,
  Sukladno odredbi članka 30. stavak 1. točka 11. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) Grad Biograd na Moru, kao javni naručitelj, nije dužan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi za ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite, bez obzira jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata.
  U svrhu odabira najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu nabave financijskih sredstava – novčanog kredita provest će se postupak prikupljanja ponuda.
 1. Oznaka predmeta nabave: CPV – 66130000 Usluge davanja kredita
 1. Evidencijski broj nabave: 55-22
 1. Procijenjena vrijednost nabave:
  1.500.000,00 kuna (bez PDV-a)
 1. Opis predmeta nabave:
  Nabava dugoročnog kredita u kunama u iznosu od 5.066.500 kuna za financiranje radova rekonstrukcije gradske ribarnice, odnosno do visine ukupno prihvatljivog troška koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.
 1. Mjesto izvršenja predmeta nabave:
  Mjesto izvršenja predmeta nabave je Grad Biograd na Moru
 1. Rok i način izvršenja predmeta nabave:
  Početak izvršenja je odmah po sklapanju ugovora, a završetak najkasnije do 31.12.2023. godine. Način korištenja kredita sukcesivno, isplatom na račun dobavljača/izvođača radova ili na račun korisniku kredita, u skladu sa Zahtjevom Korisnika kredita za korištenje kredita, temeljem vjerodostojne dokumentacije o namjenskom korištenju kredita (računi, građ. situacije, ugovori i sl.)
 1. Iznos i valuta kredita: 5.066.500,00 kuna, kredit u kunama
 2. Rok i način vraćanja kredita: 10 godina, otplata u 120 jednakih mjesečnih rata
 1. Redovna kamata: fiksna, maksimalno 4% godišnje, obračun i plaćanje mjesečno
 1. Osiguranje kredita: zadužnica, mjenica Naručitelja. Svako traženje drugih sredstava osiguranja, osim ponuđenih, Naručitelj ne može prihvatiti.
 1. Dospijeće plaćanja glavnice: dospijeće plaćanja glavnice 10.og dana u mjesecu.
 1. Dospijeće plaćanja kamate: dospijeće plaćanja kamate 10.og dana u mjesecu.
 1. Nuđenje grupa ili dijelova predmeta nabave:
  Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili djelovima predmeta nabave
 1. Ponuditelj je u svrhu dokazivanja sposobnosti dužan u ponudi dostaviti:
  - Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta kojom dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza – dokaz ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na internetskim stranicama Naručitelja
  - Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave – dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave ovog Poziva na internetskim stranicama Naručitelja
  - Rješenje Hrvatske narodne banke o odobrenju za rad sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20.) kojim se dokazuje da ima ovlaštenje za obavljanje usluge koja je predmet nabave

Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva u ovoj točki ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

 1. Način izrade ponude:
  Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva.
  Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
  Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (jamstvenikom).
  Zbog posebnih okolnosti ponuda se može dostaviti i neuvezano elektronskim putem, ali ista mora sadržavati sve dokumente.
 1. Sadržaj ponude:
  Ponuda sadrži:
  • popunjeni ponudbeni list (PRILOG I.)
  • troškovnik (PRILOG II.)
  • dokumenti traženi točkom 18. ovog Poziva
  • otplatni plan
  • Izjava ponuditelja o izdavanju prijedloga ugovora (PRILOG III.)
 1. Način dostave ponude:
  Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru

»NE OTVARAJ«
- ponuda za nabavu dugoročnog novčanog kredita -

na poleđini:
Naziv i adresa ponuditelja

Zbog posebnih okolnosti ponuda može biti dostavljena i u neuvezanom obliku elektronskim putem (skenirani dokumenti u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 1. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude:
  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude odustati od svoje dostavljene ponude.
 1. Cijena predmeta nabave:
  Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama uz fiksnu kamatnu stopu. Cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena se piše brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj treba popuniti priloženi troškovnik i upisati sve jedinične i ukupne cijene, kao i sveukupni iznos.
  Cijena ponude obuhvaća ukupan trošak kredita (bez glavnice) odnosno kamate i naknade za obradu zahtjeva i realizacije kredita – odnosno svih bankarskih naknada i troškova.

Ukoliko ponuditelj nije obveznik PDV-a potrebno je o istom dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe ponuditelja, ovjerenu pečatom, koja mora sadržavati i navod o pravnoj osnovi oslobođenja od PDV-a te u tom slučaju nije potrebno navoditi iznos PDV-a.

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:
  Rok i način otplate: u 120 (stodvadeset) jednakih mjesečnih rata bez počeka, koji počinje teći od povlačenja zadnje tranše kredita.

Rok dospijeća prve rate: 10.og dana u mjesecu nakon iskorištenja kredita u potpunosti odnosno najkasnije do 10.01.2024.
Rok dospijeća zadnje rate: 10.12.2033.

Ugovor mora sadržavati opciju prijevremene otplate glavnice djelomično ili u cijelosti bez naknade.

 1. Rok valjanosti ponude:
  Rok valjanosti ponude je 180 dana od dana otvaranja ponuda.
 1. Kriterij odabira ponude:
  Najniža cijena ponude.
 1. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:
  Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
  Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih ovim pozivom na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.
 1. Datum, mjesto i vrijeme dostave i otvaranja ponuda:
  Rok za dostavu ponuda je 07. lipnja 2022. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
  Ponude se mogu dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru do predviđenog roka ili predati preporučenom poštom na način da budu zaprimljene u Pisarnicu Grada Biograda na Moru do roka za podnošenje ponude ili poslati neuvezanu ponudu elektronskim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na način da budu zaprimljene do roka za podnošenje ponude.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 1. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju:
  60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
 1. Tajnost dokumentacije:
  Ponuditelj može označiti tajnom podatke iz ponudbene dokumentacije koji posebice uključuju tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponude sukladno posebnim propisima.
  Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.
  Povjerenstvo se obvezuje tako označene podatke čuvati.
  Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude.
 1. Bitni uvjeti za sklapanje ugovora:
  Sklapanje ugovora o kreditu uvjetovano je Odlukom Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o prihvaćanju investicija, kao i suglasnošću ministra financija sukladno članku 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09., 139/10., 144/21.).
  U slučaju da Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ne donese Odluku ili ministar financija odbije dati suglasnost, Naručitelj će poništiti ovaj postupak nabave novčanog kredita.
 1. Posebni uvjeti:
  Banke ne smiju uvjetovati nikakve posebne uvjete
 1. Potrebne izjave
  - izjava ponuditelja o izdavanju prijedloga ugovora
 1. Ostali uvjeti
  - nepravodobne ponude neće se otvarati, a nepotpune se neće razmatrati
  - za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda
  - Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu
 1. Datum objave ovog Poziva na internetskim stranicama Naručitelja:
  24. svibnja 2022. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

Više informacija

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje: Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2022. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA