05. rujna 2022.

IV. Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe

Na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 2/10., 11/21., 2/22. i 6/22.) i Odluke o raspisivanju IV. Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe, KLASA: 370-01/22-05/03, URBROJ: 2198-16-01-22-1 od 02. rujna 2022. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, objavljuje

IV. POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe

I.

Raspisuje se IV. Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe.

Stanovi za službene potrebe mogu se davati u najam neophodno potrebnim kadrovima zaposlenima u ustanovama iz područja zdravstva, kulture i školstva, zaposlenima u županijskom upravnom odjelu na radnom mjestu za izdavanje građevinskih dozvola i ostalih dokumenata prostornog uređenja, sa sjedištem rada u Biogradu na Moru, zaposlenima u katastarskom uredu na radnom mjestu diplomiranog inženjera geodeta sa sjedištem rada u Biogradu na Moru, kao i kadrovima u deficitarnim zanimanjima koja kao takva budu utvrđena godišnjim preporukama HZZ-a.

II.

Stanovi se daju u najam na razdoblje do najviše pet (5) godina, uz mogućnost produljenja ugovora, ukoliko se poštuju sve odredbe iz ugovora o najmu, uredno podmiruje obvezu plaćanja najamnine te ukoliko ne postoji dospjelo, a nepodmireno dugovanje prema Gradu Biogradu an Moru te ustanovama i pravnim osobama u vlasništvu/suvlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d. o. o., Komunalac d. o. o., Dječji vrtić).

Ukoliko korisnik stana za vrijeme trajanja ugovora ostvari pravo na mirovinu, ugovor se raskida, te se stan vraća Gradu Biogradu na Moru u roku od 30 dana. O ostvarivanju prava na mirovinu korisnik stana dužan je obavijestiti Grad Biograd na Moru najmanje 60 dana prije nastupa te okolnosti.

Ukoliko se raskine ugovor o radu prije isteka vremena na koje je ugovor zaključen, korisnik stana dužan je u roku od 30 dana od raskida ugovora o radu stan slobodan od stvari i osoba predati Gradu Biogradu na Moru.

Korisnik stana dužan je predati stan Gradu Biogradu na Moru ako za vrijeme trajanja ugovora o najmu on osobno ili član obiteljskog domaćinstva stekne u vlasništvo odgovarajući stan ili kuću, ili stekne na korištenje odgovarajući stan po drugim osnovama, u roku od 30 dana od dana stjecanja drugog odgovarajućeg stana ili kuće.

III.

Predmet ovog IV. Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe je sljedeći stan u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

1. Stan u višestambenoj građevini „E3“ na kat. čest. br. 3020/289 k. o. Biograd na Moru, u Biogradu na Moru, Bilogorska 12, dvosobni, oznake 0B1, broj 2, u prizemlju, neto korisne površine 56,34 m2, koji se sastoji od ulaza, kupaonice, spavaonice, ostave, kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka, lođe i parkirnog mjesta.

IV.

Osobe koje se prijavljuju na ovaj poziv dužni su dostaviti prijavu u roku 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), koja obvezno sadrži:
- vlastoručno potpisanu prijavu podnositelja sa svim potrebnim i potpunim podacima (ime, prezime, prebivalište, OIB, e-mail, broj telefona/mobitela) i presliku osobne iskaznice (Obrazac 1.),
- dokaz da je u radnom odnosu u ustanovi iz članka 2. Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe (preslika ugovora o radu ili elektronički zapis/potvrda HZMO-a),
- podatke o svim članovima obiteljskog domaćinstva* koji bi zajedno sa podnositeljem zahtjeva koristili stan (ime, prezime, prebivalište, OIB), te preslike njihovih osobnih iskaznica ili domovnica, i izvadak iz matice rođenih/izvadak iz matice vjenčanih) (Obrazac 2.),
- ovjerenu izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni drug ili član obiteljskog domaćinstva koji bi koristili stan nemaju u vlasništvu ili korištenju temeljem posebnih propisa kuću ili stan koji odgovara potrebama njegova obiteljskog domaćinstva sukladno Odluci o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 2/10.) (Obrazac 3.),
- ovjerenu izjavu da se podnositelj zahtjeva ili njegov bračni drug nisu doveli u nepovoljan stambeni status otuđenjem odgovarajuće kuće ili stana (Obrazac 4.),
- preporuku rukovoditelja ustanove u kojoj je podnositelj zahtjeva u radnom odnosu.

*Članovima obiteljskog domaćinstva smatraju se bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, usvojenici i osobe koje je podnositelj zahtjeva dužan uzdržavati.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.

Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – IV. poziv“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 023/383-150 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VI.

Administrativnu obradu zahtjeva za potrebe Gradonačelnika Grada Biograda na moru obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru.

Odluku o dodjeli stanova za službene potrebe donosi Gradonačelnik Grada Biograda na Moru u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava iz ovog poziva.

KLASA: 370-01/22-05/03
URBROJ: 2198-16-01-22-2
Biograd na Moru, 02. rujna 2022. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje: Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – IV. poziv“.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA