31. kolovoza 2022.

Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor tri člana Vijeća časti

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

KLASA: 029-01/22-02/06
URBROJ: 2198-16-02-22-2
Biograd na Moru, 30. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 26. stavka 2. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/22.; dalje u tekstu: Kodeks), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeće Grada Biograda na Moru, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje kandidatura za izbor tri člana Vijeća časti

I.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru raspisuje Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor tri člana Vijeća časti.
Vijeće časti je tijelo za nadzor i praćenje primjene Kodeksa, a čine ga predsjednik i četiri člana.
Tri člana Vijeća časti imenuje Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja po provedenom javnom pozivu za podnošenje kadidatura za izbor tri člana Vijeća časti, dok preostala dva člana Vijeća časti imenuje Gradskog vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda članova vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Članovi Vijeća časti između sebe biraju predsjednika Vijeća koji vodi sjednice Vijeća i koordinira radom Vijeća.
Mandat članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

II.

Kao tijelo za nadzor i praćenje primjene Kodeksa, Vijeće časti odlučuje o prigovorima članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru protiv odluka Gradskog vijeća kojima im je izrečena mjera za povredbu odredaba Kodeksa.
Vijeće časti ima i preventivnu i savjetodavnu ulogu te se istom članovi Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru mogu obratiti u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje sukob interesa ili ne, u svrhu sprječavanja da do ostvarenog sukoba interesa dođe, odnosno je li određeno ponašanje u skladu s odredbama Kodeksa.
Praćenje primjene Kodeksa podrazumijeva:
- vođenje statističkih podataka o primjeni Kodeksa (broj podnesenih prijava i broj pokrenutih postupaka te donesene odluke),
- izrada godišnjeg izvješća o primjeni Kodeksa,
- praćenje međunarodnih standarda na području etičkog postupanja te davanje prijedloga za unapređenje etičkih standarda sukladno međunarodnoj praksi.

Vijeće časti podnosi Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru godišnje izvješće o radu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

III.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se osobe za podnošenje kandidatura za izbor u Vijeće časti, a potrebno je da ispunjavaju sljedeće uvjete:
- punoljetnost i hrvatsko državljanstvo,
- potpuna poslovna sposobnost,
- da se radi o osobi nedvojbenog javnog morala u lokalnoj zajednici, koja se ističe po svojim sposobnostima, iskustvom, profesionalnim kvalitetama i besprijekornim profesionalnim ponašanjem,
- da nije član Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru niti član političke stranke minimalno pet godina prije imenovanja, odnosno kandidat sa nezavisne ili nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru.

IV.

Osobe koje udovoljavanju uvjetima iz točke III. ovog Javnog poziva, dužni su dostaviti svoju pisanu kandidaturu u roku 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), koja obavezno mora sadržavati:
- vlastoručno potpisanu kandidaturu prijavitelja sa svim potrebnim i potpunim podacima (ime, prezime, prebivalište, OIB, e-mail, broj telefona/mobitela) sa kratkim opisom svog dosadašnjeg profesionalnog rada, iskustva i kvaliteta (Obrazac 1.),
- preslika važeće osobne iskaznice,
- vlastoručno potpisanu izjavu da nije član Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru niti član političke stranke minimalno pet godina prije imenovanja, odnosno kandidat sa nezavisne ili nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru (Obrazac 2.).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.

Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, GRADSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku: "Kandidatura za izbor članova Vijeća časti".

Po isteku roka za podnošenje kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru pregledat će pristigle prijave te će prijedlog za imenovanje tri člana Vijeća časti uputiti Gradskom vijeću Grada Biograd na Moru na raspravu i usvajanje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 023/383-150 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VI.

Administrativnu potporu u svezi s provedbom ovog Javnog poziva za potrebe Odbora za izbor i imenovanja pruža Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru.

PREDSJEDNICA ODBORA
Nikoleta Mustapić

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje: Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, GRADSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku: "Kandidatura za izbor članova Vijeća časti".
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA