75th banner e

Obavijesti

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Biograda na Moru u predmetu Zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja podnositelja LA GENTE j.d.o.o., Ivana Tkalčića 70, Zagreb donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom.
Objavljeno: Petak, 15 studenoga 2019 12:20
KLASA: 350-02/19-03/05URBROJ: 2198/16-03/1-19-7Biograd na Moru, 24. listopada 2019. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog…
Objavljeno: Četvrtak, 24 listopada 2019 09:49
Za čišći i ljepši BIOGRAD! BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Četvrtak, 31 listopada 2019 10:29
KLASA: UP/I-410-15/17-01/151URBROJ: 2198/16-03/11-19-4Biograd na Moru, 25. rujna 2019. godine Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, broj 47/09. ) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, broj 7/14., 8/14., 3/15. i…
Objavljeno: Ponedjeljak, 30 rujna 2019 09:25
KLASA: 021-05/19-01/08URBROJ: 2198/16-02-19-1Biograd na Moru, 25. rujna 2019. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst,…
Objavljeno: Četvrtak, 26 rujna 2019 11:41
Poštovani, obavještavamo Vas da je u sklopu projekta "Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru" započelo prikupljanje iskaza interesa potencijalnih korisnika za poslovne prostorije Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. Potencijalni korisnici Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru imaju na raspolaganju ukupno 9 hala za proizvodnju i 17 poslovnih…
Objavljeno: Utorak, 24 rujna 2019 12:21
Stranica 7 od 24

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA