21. kolovoza 2023.

JAVNI POZIV za predlaganje projekata/programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2024. godinu

Na temelju članka 50. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje projekata/programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2024. godinu, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru dana 21. kolovoza 2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2024. GODINU

I.

Javne potrebe u socijalno - humanitarnoj djelatnosti i zdravstvenoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu, jesu socijalno-humanitarne, zdravstvene i slične djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Biograd na Moru.
Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici te osigurao razvoj
potencijala korisnika za život u zajednici.

Prijave prijedloga programa i projekata moraju obvezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja, i to u:

U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI:

  1. Programi/ projekti namijenjeni osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici
  2. Programi/ projekti unaprjeđenja odgoja i poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju
  3. Programi/projekti namijenjeni skrbi i socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih osoba
  4. Programi/projekti namijenjeni unaprjeđenju zaštite žrtava obiteljskog nasilja .

U PODRUČJU UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

  1. Programi/projekti namijenjeni promicanju zdravlja, prevenciji kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti
  2. Programi/projekti namijenjeni prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja.

U PODRUČJU SKRBI O DJECI I MLADIMA:

  1. Programi/projekti namijenjeni prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih.

II.

Organizacija koja prijavljuje program/projekt temeljem ovog Javnog poziva mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- ima sjedište na području Republike Hrvatske
- upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje godinu dana na području Grada Biograda na Moru, zaključno s danom objave Javnog poziva
- upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
- programski je usmjerena na rad u području javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- vodi transparetno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
- ispunila je sve ugovorne obveze prema Gradu Biogradu na Moru iz ranije odobrenih programa/projekata te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Biograda na Moru,
- protiv organizacije ili ovlaštene osobe za zastupanje i voditelja programa ili projekta Organizacije ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te
- ispunila je sve obveze glede dostave programskog i financijskog izvješća o namjenskom korištenju sredstava proračuna iz ranijih godina.

III.

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti socijalne i zdravstvene skrbi čija se djelatnost obavlja na području Grada Biograda na Moru ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Biograda na Moru,
Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja.
Udruge i ustanove koje nisu izvršile svoje obveze iz do sada odobrenih projekata i programa, a koji su financirani u 2023. godini neće se dalje financirati.
Financijska potpora iz proračuna Grada ne može se ostvariti:
- za program udruge i druge pravne i fizičke osobe čija se djelatnost financira po posebnim propisima;
- za financiranje aktivnosti članova organizacije koje nisu vezane za prijavljeni program i projekt.

IV.

Za prijavu na Poziv prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce dostupne na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Uputama. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja u obrascima.

Za prijavu je potrebno popuniti sljedeće prijavne obrasce:
Obrazac 1. Podaci o prijavitelju i projektu ili programu
Obrazac 2. Proračun projekta ili programa
Obrazac 3. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
Obrazac 4. Izjava o financiranim projektima
Obrazac 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 6. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Obrazac 7. Izjava voditelja aktivnosti (ako je primjenjivo)
Obrazac 8. Životopis voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
Obrazac 9. Popis priloga koji se prilažu prijavi.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

  1. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
  2. uvjerenje da se protiv odgovorne osobe organizacije ne vodi kazneni postupak, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva;
  3. ukoliko aktivnost ima voditelja - uvjerenje da se protiv voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Prijavitelji uz prijavu programa mogu priložiti i ostalu dokumentaciju koju smatraju relevantnom za obrazloženje i vrednovanje predloženog programa/projekta (npr. materijali o prezentaciji rada udruge, isječci iz novina, brošure, publikacije i slično).
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23 210 Biograd na Moru
s naznakom
"Ne otvaraj - Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području socijalne skrbi i zdravstva za 2024. godinu"

Prijave se mogu dostaviti elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Osobno se prijave dostavljaju u pisarnicu Grada Biograda na Moru, I. kat.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti naziv i adresu prijavitelja.
Prijave dostavljene na neki drugi način koji nije propisan, dostavljene na drugu adresu ili nakon naznačenog roka za dostavu bit će odbačene.
Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže s uvjetima natječaja i kriterijima za ocjenjivanje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a završava 20. rujna 2023. godine.

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, Povjerenstvo utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalne uvjete.
Programi/projekti koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.
Povjerenstvo za ocjenjivanje vrednuje prijedloge programa/projekata sukladno kriterijima prikazanim u Obrascu za procjenu kvalitete koji prileži natječajnoj dokumentaciji.

VII.

Povjerenstvo za ocjenjivanje predlaže Gradonačelniku listu odabranih projekata/programa za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju njihovog uvrštavanja u Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru u 2024. godini.
Na temelju prijedloga za financiranje kojeg predlaže Povjerenstvo za ocjenjivanje, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru uvrštavanje prihvaćenih projekata/programa u Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru u 2024. godini.
Grad će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke na svojim mrežnim stranicama javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima o udrugama, programima i projektima kojima su odobrene potpore i iznosima potpora, čime se sve udruge smatraju obaviještenima.

VIII.

Sve ostale informacije, uvjeti prihvatljivosti troškova i aktivnosti, način donošenja odluka, podnošenja prigovora i uvjeti za sklapanje ugovora dostupni su u Uputama za prijavitelje i Pravilniku o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru, na internetskim stranicama www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-01/23-04/04
URBROJ:2198-16-03/1-23-2
Biograd na Moru, 21. kolovoza 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA
Drina Bešenić, mag.oec.


Napomena: Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA