Sadržaj po oznakama: Zaključak

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/22-04/143
URBROJ: 2198-16-03/33-22-5
Biograd na Moru, 22.8.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine na ime STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1

 1. Obvezni prekršajni nalog broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
 2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
 3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

 

Kategorija Obavijesti

Na temelju članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. I 4/21.) i članka 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16. i 6/20.), te Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske o dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-21-471 od 23. prosinca 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 24. prosinca 2021. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine „Hoteli“, „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ na području Grada Biograda na Moru za dane:

- 24./25. prosinca 2021. godine, i to do 02.00 sata,
zbog proslave Božića,

  i

31. prosinca 2021. godine/01. siječnja 2022. godine, i to do 02.00 sata.
zbog dočeka Nove Godine.

II.

Ugostitelji su dužni pridržavati se propisa iz područja javnog reda i mira i zaštite od buke, kao i svih propisa koji reguliraju njihovu djelatnost, te strogo pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/21-01/19
UR.BROJ:2198/16-01-21-1
Biograd na Moru, 24. prosinca 2021. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Kategorija Obavijesti

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate naknade za uređenje voda na području Grada Biograda na Moru za 2016. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

 1. ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za uređenje voda - LEONA TRGOVINA j.d.o.o. iz Zagreba, Svetice 25 (OlB: 20170677411);

  ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za uređenje voda - MAXIM COMPANY TOURS d.o.o. iz Biograda na Moru, Trg hrvatskih Velikana 27, (OlB:22352534504).


  s obzirom da su bili neuspješni pokušaji redovne dostave Rješenja.
Kategorija Obavijesti

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate naknade za sufinanciranje katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru za 2015. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

- ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za sufinanciranje katastra nekretnina - MARIN ŽBURIN, Kraljevica, Banj 7, (OIB: 08815441239)

 1. - ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za sufinanciranje katastra nekretnina - MARIN ŽBURIN, Kraljevica, Banj 7, (OIB: 08815441239)


  s obzirom da su bili neuspješni pokušaji redovne dostave Rješenja.
Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA