29. ožujka 2022.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetnički inkubatora Grada Biograd na Moru za 2022. godinu

Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama (“Narodne novine”, broj 47/14. i 69/17.) i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - proč. tekst, 137/15. -ispr., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 26. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 5/09, 3/13 i 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA GRADA BIOGRAD NA MORU ZA 2022. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za provedbu mjera iz ,,Programa potpora poduzetništvu Grada Biograd na Moru za 2022. godinu".
(2) U Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu osiguran je iznos sredstava za provedbu programa bespovratne potpore koji se može odobriti i u većem iznosu ukoliko se za predmetno u tijeku godine unutar proračuna osigura više sredstava.
(3) U cilju poticanja poduzetništva u 2022. godini dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju sljedeće mjere: Subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru.
(4) Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - ,,de minimis" potpore ("SL EU L352, 24.12.2013., str.1.").
(5) Bespovratna sredstva temeljem ovog javnog poziva dodjeljuje se sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti te su podnositelji zahtjeva dužni uz zahtjev priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Shodno navedenom, maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 eura.
(6) Grad Biograd na Moru kroz sustav potpore provodi gospodarsku mjeru sukladno Cilju 3. Razvoj i osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva iz Strategije Grada Biograda na Moru, a to je postupno povećanje stope rasta gospodarstva. Opći cilj Grada Biograda na Moru u sektoru malog gospodarstva ogleda se u unaprjeđenju politike i mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
(7) Potpora – subvencioniranje zakupa poduzetnicima u 2022. godini predstavlja direktnu mjeru odnosno instrument kojim se na lokalnoj razini nastoji potaknuti brži razvitak malog gospodarstva s ciljem novog zapošljavanja, povećanja konkurentnosti gospodarstva i gospodarskog rasta u cjelini, kroz bespovratnu potporu gospodarskim subjektima koji na području Grada Biograda na Moru svoje djelatne aktivnosti obavljaju u prostorima Poduzetničkog inkubatora, a za koji plaćaju trošak zakupa.
(8) Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora čiji će se cjelokupni iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratne potpore i poglavlju 8. ovog Javnog poziva.

2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

(1) Prihvatljivi korisnici mjera iz Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (,,Narodne novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i to prvenstveno poduzetnici početnici te ostali poduzetnici koji se nalaze u razvoju svojih poduzetničkih aktivnosti.
(2) Da bi podnositelj Zahtjeva bio prihvatljiv nužno je da isti:
a) ima najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca ili jedan zaposleni),
b) ima registrirano sjedište na području Grada Biograda na Moru,
c) da se radi o poduzetniku koji ima sklopljen Ugovor o korištenju poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru s Gradom Biogradom na Moru
d) ima podmirene obveze prema državi,
e) ima podmirene obveze prema zaposlenicima,
f) ispunjava propise o potporama male vrijednosti,
g) ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina ukoliko su ista koristili,
h) ima podmirene obveze prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama i ustanovama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d. o. o. i Komunalac d. o. o. Dječji vrtić, Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d. o. o.).

3. ISKLJUČENJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA

(1) Podnositelj zahtjeva će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava:
a) ako je nad podnositeljem otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
b) ako podnositelj ima blokiran poslovni račun,
c) ako je podnositelju izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela; udruživanja za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,
d) ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva već primio potporu za istu namjenu iz drugih izvora
e) ako se u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Biogradu na Moru duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.

4. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

(1) Prihvatljivi troškovi
a) Prihvatljiv trošak čine troškovi zakupa poslovnog prostora čije su vrijednosti razvidne temeljem važećeg Ugovora o zakupu i izvoda plaćanja obveza temeljem istog za period zakupa od 01. 01. 2022. godine do 31. 12. 2022. godine.
b) Za prijavitelje koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova s PDV-om.
(2) Neprihvatljivi troškovi
a) Svi troškovi osim najma poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Biograd na Moru
b) Porez na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju da je podnositelj zahtjeva porezni obveznik upisan u registar poreznih obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza.

5. VISINA POTPORE

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje troška zakupa poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru u 2022. godini te se odobrava kao odobrenje mjesečnih računa za zakup.
(2) Iznos potpore
a) najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 1.000,00 kuna.
b) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000,00 kuna.

(3) Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u obrascu proračuna podnositelja prijave.
(4) Zakupac poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Grada Biograda na Moru može ostvariti subvencioniranu cijenu zakupa ovisno godini boravka u Poduzetničkom inkubatoru Grada Biograda na Moru, odnosno o vremenu osnivanja tj. početku aktivnosti u trenutku potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora Poduzetničkog Inkubatora Biograd na Moru.
a) Poduzetnici početnici (0-3 godine od osnutka) :
- u 1. godini boravka ostvaruje pravo na 100% subvenciju troškova zakupa
- u 2. godini boravka ostvaruje pravo na 80% subvenciju troškova zakupa,
- u 3. godini boravka ostvaruje pravo na 60% subvenciju troškova zakupa,
- u 4. godini boravka ostvaruje pravo na 40% subvenciju troškova zakupa,
- u 5. godini boravka ostvaruje pravo na 20% subvenciju troškova zakupa.

b) Ostali poduzetnici (4+ godine od osnutka) :
- u 1. godini boravka ostvaruje pravo na 80% subvenciju troškova zakupa,
- u 2. godini boravka ostvaruje pravo na 60% subvenciju troškova zakupa,
- u 3. godini boravka ostvaruje pravo na 40% subvenciju troškova zakupa,
- u 4. godini boravka ostvaruje pravo na 20% subvenciju troškova zakupa,
- u 5. godini boravka ostvaruje pravo na 0% subvenciju troškova zakupa.

6. NAČINI, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore podnose se Gradu Biogradu na Moru, Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa traženom i potpunom dokumentacijom.
(2) Zahtjev se može predati preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru od dana objave poziva na web stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru
,,Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Biograd na Moru za 2022. godinu"
(3) Vanjska omotnica mora sadržavati puni naziv podnositelja prijave te datum i vrijeme podnošenja prijave (dan, sat, minuta i sekunda) kojeg popunjava davatelj poštanske usluge.
(4) Zahtjev za potporu poslan na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.
(5) Tekst Javnog poziva i svi obrasci potrebni za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu pronaći na web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
(6) Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, na telefon 023/383-150, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
(7) Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.
(8) Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu
a) Prijavni obrazac za Mjeru 3 s odgovarajućim obrascem Proračuna (izvornik)
b) Izvadak iz sudskog/obrtnog ili kojeg drugog registra nadležnog registarskog tijela (preslika)
c) BON 2 (SOL 2 ) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave)
d) Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti – izvornik)
e) Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza, doprinosa na i iz plaća (izvornik - ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
f) Ugovor o najmu poslovnog prostora (preslika)
g) Obrazac 6. Skupna izjava (izvornik)
h) Obrazac 7. Izjava o nepostojanju dugovanja (izvornik)
i) Sva dokumentacija koja zahtjeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave.

7. POSTUPAK ODOBRENJA POTPORE

(1) Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru upućuje podnositelju Zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz Zahtjeva za dopunu u roku od osam (8) dana od dana primitka Zahtjeva za dopunu.
(2) Pristigli Zahtjevi za potporu procjenjivati će se redom pristizanja u tri koraka:
1) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije
2) Provjera prihvatljivosti troškova
3) Ocjena zahtjeva i provjera prihvatljivosti prijavitelja
(3) Administrativna provjera provodit će se sukladno procedurama koje moraju biti u skladu s ovim Javnim pozivom i Programom. Cilj predmetne faze je utvrditi potpunost prijave te prihvatljivost prijavitelja sukladno odredbama pripisanim Javnim pozivom. U slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka odabira.
(4) Ocjena Zahtjeva za potporu i provjera prihvatljivosti prijavitelja predstavlja ukupnu ocjenu Zahtjeva za potporu koju čini prihvatljivost prijavitelja temeljem administrativne provjere, provjere prihvatljivosti troškova te prihvatljivost prijavitelja temeljem preduvjeta i kriterija utvrđenih ovim Programom i Javnim pozivom.
(5) Podnositeljima prijave čiji projektni prijedlozi prijeđu sva tri koraka postupka odobravanja potpore, ponudit će se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.
(6) Na osnovu prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru koji provjera dostavljenu dokumentaciju, Gradonačelnik svojom Odlukom dodjeljuje potporu male vrijednosti. Po donošenju Odluke, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava.
(7) Svaki poduzetnik kojem se odobri potpora u skladu s Javnim pozivom postaje primatelj potpore male vrijednosti, te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti te obrazac pod nazivom Skupna izjava kojom se regulira zaštita osobnih podataka.
(8) Bespovratne potpore i subvencije dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim za provedbu određene mjere iz ,,Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu".
(9) Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka.
(10) Grad Biograd na Moru zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

8. ISPLATA SREDSTAVA

(1) Provjera prihvatljivosti troškova odnosi se na usklađenosti podataka navedenih u Prijavnom obrascu i prijavljenih troškova iz Obrasca Zahtjeva za isplatu te provjeru jesu li troškovi prihvatljivi, opravdani i sukladni s namjerom sufinanciranja. Trošak za koji će se provjerom ustanoviti da nije prihvatljiv biti će odbijen i neće se uzeti u obzir za isplatu potpore.
(2) Postupak isplate sredstava provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru. Postupak isplate sredstava započinje zaprimanjem Zahtjeva za isplatu, a završava izdavanjem Odluke o isplati sredstava, odnosno Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu. Postupak isplate sredstava sastoji se od sljedećih faza:
1. faza: Zaprimanje Zahtjeva za isplatu
2. faza: Administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu
3. faza: Izdavanje Odluke o isplati/Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu
(3) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem podnesenog Zahtjeva za isplatu koji korisnik podnosi u Grad Biograd na Moru, a na način kako je opisano u točki 9. ovog Javnog poziva.

9. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu korisnik može podnijeti nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.
(2) Popunjeni Obrazac Zahtjeva za isplatu dostavlja se elektroničkom poštom na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.., a naslov mora sadržavati naziv podnositelja i naznaku „ZAHTJEV ZA ISPLATU“.
(3) Minimalno obračunsko razdoblje obuhvaćeno Zahtjevom za isplatu iznosi jedan (1) mjesec, a najviše 12 mjeseci.
(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve račune/odgovarajuće dokumente, a svi priloženi računi/odgovarajući dokumenti moraju biti plaćeni u cijelosti što se dokazuje bankovnim izvatkom/potvrdom o plaćanju. Svi priloženi računi/odgovarajući dokumenti moraju sadržavati prihvatljive troškove koji su definirani ovim Javnim pozivom.

10. KONTROLA

(1) Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Grada Biograda na Moru, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Grada Biograda na Moru.

Eventualne izmjene i dopune poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

Ovaj Javni poziv objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 300-01/22-01/02
URBROJ: 2198-16-02-22-3
Biograd na Moru, 25. ožujka 2022.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Stamičar

Više informacija

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA