02. veljače 2021.

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive – 1 izvršitelj/izvršiteljica

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-03/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-03/1-21-2
Biograd na Moru, 27. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

O G L A S
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

• stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke
• najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• položen državni stručni ispit
• položen poseban ispit za obavljanje poslova arhive sukladno posebnom propisu
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje jednog stranog jezika.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen poseban ispit za obavljanje poslova arhive sukladno posebnom propisu, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli višu stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici www.biogradnamoru.hr.
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Grad Biograd na Moru, www.biogradnamoru.hr
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice ili domovnice
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
• potvrdu o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a
• dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (presliku ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (original, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Oglasa)
• dokaz o poznavanju poznavanje rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
• dokaz o položenom posebnom ispitu za obavljanje poslova arhive sukladno posebnom propisu,
• izvornik vlastoručno pisane izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Biograd na Moru, osobno ili poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom „za Oglas – stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje: Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Biograd na Moru
  • Poziv na testiranje: Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 252. veljače 2021. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA