Sadržaj po oznakama: Gradsko vijeće

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-02/05
URBROJ: 2198-16-02-22-1
Biograd na Moru, 07. rujna 2022. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: POZIV za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dostavlja se;

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 16. rujna 2022. godine (petak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 3. Prijedlog Odluke o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz prethodnog razdoblja
 4. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2022. – 30. lipnja 2022. godine
 8. Prijedlog Statuta Grada Biograda na Moru
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora
 12. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, kat. čest. br. 3778/7, površine 47 m2 k. o. Biograd na Moru
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, kat. čest. br. 8513/2, površine 109 m2 k. o. Biograd na Moru
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 17. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2021. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva CROATA d. o. o. za 2021. godinu
 19. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva KOMUNALAC d. o. o. za 2021. godinu
 20. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d. o. o. za 2021. godinu
 21. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d. o. o. za 2021. godinu
 22. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI PODUZETNIČKI CENTAR d. o. o. za 2021. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Biograda na Moru
 24. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o Urbanističkom planu uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda)
 25. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu između Grada Biograda na Moru u Republici Hrvatskoj i Grada Debica u Republici Poljskoj

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

Kategorija Obavijesti

KLASA: 024-01/22-02/04
URBROJ: 2198-16-02-22-1
Biograd na Moru, 15. lipnja 2022. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru


PREDMET: - POZIV za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru- dostavlja se

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 24. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za donošenje Statuta Grada Biograda na Moru
3. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe
6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - ulica, nekretnina kat. čest. br. 3020/327, površine 135 m2 k. o. Biograd na Moru
7. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornih vozila (kat. čest. br. 1199/2 k. o. Biograd na Moru)
8. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (kat. čest. br. 1711/5, dio 1721/1, dio 1725/1, 1189/7 i dio 3157/1 sve k. o. Biograd na Moru)
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta u k. o. Biograd na Moru kao javnog dobra u općoj uporabi (Odluka br. 11)
10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8
11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Biograda na Moru
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2021. godinu
13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine
14. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području grada Biograda na Moru
15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
16. Prijedlog Odluke o dopuni Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2022. godinu
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju - Europa

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

Kategorija Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/14
URBROJ: 2198/16-02-21-1
Biograd na Moru, 20. prosinca 2021. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: P O Z I V za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 28. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2021. godine
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (Rebalans II)
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 6. Prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, s projekcijom proračuna za 2023. i 2024. godinu
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021. – 2025. godine
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju u 2022. godini
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 11. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 15. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka za razdoblje od 17. svibnja do 31. prosinca u 2021. godini
 17. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru – područje Kumenat
 18. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru
 19. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“
 20. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć gospodarstvu na području grada Biograda na Moru za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane epidemijom virusa SARS-CoV-2, te povezanih s nepovoljnim utjecajem epidemije virusa SARS-CoV-2 na turističku sezonu 2021.
 21. Prijedlog Odluke o prestanku Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
 22. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i ponovnom pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
 23. Prijedlog Odluke o produljenju roka za privođenje zemljišta namjeni u poslovnim zonama Grada Biograda na Moru
 24. Prijedlog Odluke o raspisivanju Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe
 25. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo gospodinu Gordanu Borčilu
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo – posmrtno Josipu Tomiću – Joli
 27. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2021. godinu Karlu Fuzulu
 28. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake kat. čest. br. 3020/1, M. Granda, površine 9.600 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10120 k. o. Biograd na Moru
 29. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 777/137, 777/60, 777/138, 777/140, 777/139, i 667/14, sve k. o. Biograd na Moru
 30. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene suvlasničkog dijela nekretnine kat. čest. br. 528, za kat. čest. br. 599/3 i dio kat. čest. br. 599/2, sve k. o. Biograd na Moru
 31. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina kat. čest. br. 777/132 i 777/112, za kat. čest. br. 654/8 i 654/6, sve k. o. Biograd na Moru
 32. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine kat. čest. br. 777/136, za kat. čest. br. 592/4, 592/6, 592/7, 592/3, 592/5 i dio 593/2, sve k. o. Biograd na Moru
 33. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine kat. čest. br. 777/134 za suvlasnički dio kat. čest. br. 659/4, 659/6, 659/8 i 659/9, sve k. o. Biograd na Moru
 34. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji 7 građevinskih zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8
 35. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 777/18 k. o. Biograd na Moru)
 36. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 3161/1 k. o. Biograd na Moru)
 37. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru (k.č.br. 3020/28 k. o. Biograd na Moru)
 38. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake k.č.br. 2273/1 k. o. Biograd na Moru
 39. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 1911/2 k. o. Biograd na Moru
 40. Prijedlog Odluke o kupnji 3 (tri) stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) za potrebe Grada Biograda na Moru
 41. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Biograd na Moru u 2021. godini
 42. Plan rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2022. godinu
 43. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2020. godinu
 44. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva CROATA d. o. o. za 2020. godinu
 45. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d. o. o. za 2020. godinu
 46. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva KOMUNALAC d. o. o. za 2020. godinu
 47.  Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. i 47., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

NAPOMENA:
Prilikom dolaska u službene prostorije gradske uprave Grada Biograda na Moru dužni se predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, a sve sukladno točki V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/21.).

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

Kategorija Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/10
URBROJ: 2198/16-02-21-1
Biograd na Moru, 06. srpnja 2021. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  P O Z I V  za  2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 14. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama nove Gradske knjižnice Biograd na Moru,
Šetalište kneza Branimira 52, Biograd na Moru,
na I. katu zgrade

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa konstituirajuće 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 9/2012, 12/2013, 10/2014, 1/2015-pročišćeni tekst, 11/2016)
 4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 7/2011, 2/2017)
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T2) uz naselje
 6. Prijedlog Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad)
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Grada Biograda na Moru
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, te ostalih tijela
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanja pokretnih naprava
 12. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada Biograda na Moru u 2022. godini
 13. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Biograda na Moru
 14. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, nekretnina kat. čest. br. 3381/36, Kumenat, površine 112 m2, upisana u zk. ul. broj 3546 k. o. Biograd na Moru
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta kat. čest. br. 3343/4, Kumenat, površine 272 m2, upisane u zk.  ulošku broj 8418 k. o. Biograd na Moru
 17. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/4 i 5/56 k. o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru
 18. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 3020/244 k.o. Biograd na Moru za 1443/2001 dijela
 19. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 3756/1 i 3581/1 k. o. Biograd na Moru
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
 21. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Sv. Ante

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., i 21., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete putem predviđenog načina održavanja, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Stamičar

Kategorija Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

KLASA: 013-01/21-02/01
URBROJ: 2198/4-2021
Biograd Na Moru, 24.05.2021.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE
IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.725 birača, odnosno 50,64%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.724 birača, odnosno 50,62%. Važećih listića bilo je 2.640, odnosno 96,92%. Nevažećih je bilo 84 listića, odnosno 3,08%.
    

II.    Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
 
1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ              1.280    glasova    48,48%
       STRANKA UMIROVLJENIKA - SU            
       NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI            
       Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ

2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                            552    glasa    20,90%
       Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                             313    glasova    11,85%
       Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP             234    glasa    8,86%
       Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP                                               153    glasa    5,79%
       Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ

6.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS                              108    glasova    4,09%
       Nositelj kandidacijske liste: ANTUN TUGO BAKIJA

III.    Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Biograda Na Moru su:
    

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
       STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
       NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
       Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ

2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
       Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP
       Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ

IV.    Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Biograda Na Moru:
    

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
       STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
       NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
       Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ
       dobila je  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1.    IVAN KNEZ
2.    ŠIME MRŠIĆ
3.    MARIJAN STOPFER
4.    TONI BOGDANIĆ
5.    TOMISLAV KNEZ
6.    IVANA STAMIČAR
7.    SUZANA TOLIĆ
8.    JOSIPA PRIBILOVIĆ


2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL
       dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1.    ANTE FUZUL
2.    ROBERT PELICARIĆ
3.    MIŠEL TEPŠA
 

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA
       dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1.    LEO ZORICA
 

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
       Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ
       dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1.    RATKO KRSTINIĆ
 

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP
       Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ
       dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BIOGRADA NA MORU
IGOR BERGHAUS

Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA