09. srpnja 2024.

Zaključak o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta, dana 09. srpnja 2024.

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/24-04/33
URBROJ: 2198-16-03/24-22-3
Biograd na Moru, 09.07.2024. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu Šangulin Ivica, Biograd na Moru, Obala K.P. Krešinmira IV 8, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/24-04/33, URBROJ:2198-16-03/24-22-2, od dana 08.04.2024.godine.

Z A K L J U Č A K
o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta
br. KLASA: 320-01/24-04/33, URBROJ:2198-16-03/24-22-2, od dana 08.04.2024.godine, na ime Šangulin Ivica, Biograd na Moru, Obala K.P. Krešinmira IV 8.

  1. Opomena za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedene za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedene opomene za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA