04. srpnja 2024.

POZIV za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 12. srpnja 2024.

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/24-02/04
URBROJ: 2198-16-02-24-1
Biograd na Moru, 03. srpnja 2024. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: - POZIV za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dostavlja se

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/22.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 6/09., 3/13., 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 12. srpnja 2024. godine (petak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o provedbi Višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje 2023. – 2025. godine
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2024. godinu (Rebalans I)
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2024. godinu
 7. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru u 2024. godini za projekt rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića
 8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru u 2024. godini za projekt izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnica) u Biogradu na Moru
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biograd za zaduživanje – financijski leasing
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja prometne signalizacije na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine
 13. Prijedlog Odluke o II. dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru za razdoblje od 2024.-2028. godine
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za davanje dozvola na pomorskom dobru
 15. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara Grada Biograda na Moru
 16. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao k.č.br. 3020/236 k. o. Biograd na Moru
 17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 19. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o.
 20. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude za zamjenu nekretnina i ponavljanju javnog natječaja radi zamjene nekretnina kat. čest. br. 777/139, 777/140 i 667/14, sve k. o. Biograd na Moru
 21. Prijedlog Odluke o sklapanju aneksa ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje pretovarne stanice sa T.D. EKO d. o. o. Zadar
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine kat. čest. br. 777/70 upisana u zk. ulošku br. 10447 k. o. Biograd na Moru
 23. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, kat. čest. br. 1072/2, površine 43 m2 k. o. Biograd na Moru
 24. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, kat. čest. br. 6425/4, površine 1001 m2 k. o. Biograd na Moru
 25. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kat. čest. br. 423/3 k. o. Biograd na Moru
 26. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o komunalnim djelatostima na području grada Biograda na Moru
 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 28. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2024. do 2026. godine
 29. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini na području Grada Biograda na Moru
 30. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Biograda na Moru za 2024. godinu
 31. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA