25. travnja 2024.

Odluka o proglašenju sajmenih dana na području grada Biograda na Moru za dan 30. svibnja 2024.

Na temelju članka 57. stavka 6. Zakona o trgovini ( „Narodne novine“, broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23. ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20. ) i članka 40. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, 8/22. ) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 22. travnja 2024. godine donosi

O D L U K U
o proglašenju sajmenih dana na području grada Biograda na Moru

I.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti ( održavanje „Slovenskog vikenda“) i obilježavanja Dana državnosti dani od 30. travnja do 05. svibnja 2024. godine te dan 30. svibnja 2024. godine proglašavaju se sajmenim danima na području grada Biograda na Moru.
Dozvoljava se rad svih prodajnih objekata na području grada Biograda na Moru na način da isti mogu raditi u sklopu svog redovnog radnog vremena za vrijeme proglašenja sajamskog dana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na službenoj stranci Grada Biograda na Moru.

KLASA: 330-02/24-01/01
URBROJ: 2198-16-01-24-1
Biograd na Moru, 22. travnja 2024.

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA