12. siječnja 2022.

Obavijest za javnost o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/21-03/04
URBROJ: 2198-16-03/1-22-7
Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018, 6/2020, 4/2021), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 5. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 12/2021.

Razlozi za izradu UPU-a:
1. Sukladno planovima i programima Županijske lučke uprave Zadar, izrađeno je novo idejno rješenje te je potrebno provesti proceduru izmjena i dopuna Plana

PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA