17. svibnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine označene kao k.č.br. 3020/236 k.o. Biograd na Moru KLASA: 947-01/21-01/30, URBROJ: 2198-16-02-22-7 od 25. ožujka 2022. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15., 9/19., 11/21. i 2/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 16. svibnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru

1) Predmet zamjene je slijedeća nekretnina:
- nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake kat. čest. br. 3020/236, površine 237 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10893 k. o. Biograd na Moru
koja se mijenja za
- nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba, oznake kat. čest. br. 3246/5, površine 213 m2 i kat. čest. br. 3246/8, površine 40 m2, obje upisane u z.k. ulošku 3865 k.o. Biograd na Moru
2) Nekretnina kat. čest. br. 3020/236 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnine kat. čest. br. 3246/5 i 3246/8 k.o. Biograd na Moru u vlasništvu je fizičke osoba i u naravi predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište koje je sukladno urbanističkom planu uređenja potrebno privesti javnoj namjeni – nerazvrstanoj cesti ( Kalnička ulica ).
3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverin iz Zadra ( broj 13/2023. - ispravak i 17/2024.)
4) Zamjena nekretnina vršit će se po principu „1m2 za 1m2“, uz obvezu plaćanja razlike u površinama u skladu sa navedenim procjenama tržišne vrijednosti nekretnina.
5) Jamčevina se ne plaća.
6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.
7) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).
8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 3246/5 i 3246/8 k. o. Biograd na Moru.
9) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, te je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja, te ovjerenu punomoć ( ukoliko ponuditelj ima punomoćnika )
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.
NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) i 9.b) mora sadržavati:
1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
2. potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
3. dokaz o (su)vlasništvu nekretnina označenih kao kat. čest. br. 3246/5 i 3246/8 k.o. Biograd na Moru
4. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da je suglasan sa javnom objavom svojih osobnih podataka u rezultatima javnog natječaja.
10) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (3020/236 k.o. Biograd) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.
11) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.
12) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 28. svibnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati.
13) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.
14) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 944-01/21-01/30
URBROJ: 2198-16-01-24-26
Biograd na Moru, 16. svibnja 2024.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Objavljeno: 17. svibnja 2024.
  • Napomena:

    Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (3020/236 k.o. Biograd) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA