08. svibnja 2024.

II. NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru KLASA: 342-01/24-01/01, URBROJ: 2198-16-01-24-219 od 22. travnja 2024. godine gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 08. svibnja 2024. godine raspisuje

II. NATJEČAJ
za davanje dozvola na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru

 

I.

Postupku natječaja izlažu se slijedeće lokacije na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru utvrđene Planom upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru za razdoblje od 2024.-2028. godine ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/24. ).

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/EUR/

godišnje

pedaline

PLAŽA SOLINE

( k.č.br. 3229/1 )

PED-S-2

5 godina

100 EUR/kom.

Ponuditelj u ponudi moraju navesti broj pedalina.

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/€/godišnje

izložbena terasa

posl. prostora

JAZ (k.č.br. 1189/30)

2 terase – izložbeni prostori

JAZ-T4

JAZ-T5

5 godina

60 EUR/m2

Ponuditelj u ponudi mora navesti površinu izložbene terase.

Grafički prikaz mikrolokacija nalazi se u Prilogu 1. javnog natječaja te čini njegov sastavni dio.

II.

Pisana ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

1. Podatke o ponuditelju:

 1. ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost – obrtnik)
 2. naziv, sjedište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
 • presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (obrtnik)
 • kontakt (telefon, mobitel te e mail adresu ako je ponuditelj ima)

2. Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje dozvole:

 1. preslika rješenja o upisu u registar obrtnika (presliku obrtnice) ili
 2. preslika rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe)

3. Oznaku mikrolokacije za koju se dostavlja ponuda (pored obavezne oznake lokacije može se dodatno i opisno pobliže opisati lokacija)

4. Visinu ponuđene cijene: (po komadu za pedaline odnosno po m2 za izložbene terase)

5.Dokaz o uplaćenoj jamčevini:

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja.

6.Potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema:

 1. Gradu Biogradu na Moru b) Bošani d.o.o. Biograd na Moru c) Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru i d) Poreznoj upravi

(ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba)

Sve navedene potvrde ne smiju biti starije od 8 dana od dana objave natječaja.

7.Izjave:

 • potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (obrazac 1.)
 • potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika izjava:

kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije; kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru; kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji bez dozvole ili se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koji nisu odobreni dozvolom

8.Instrumente osiguranja:

 1. bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na

pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti ovrha na svim njegovim

računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini a radi naplate   dospjele a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe; 

 1. umjesto bjanko zadužnice ponuditelj može dostaviti drugi instrument osiguranja:

bankarsku garanciju ili zadužnicu ili novčani polog u iznosu dvije minimalne godišnje naknade ( računajući u odnosu na početnu cijenu naknade naznačenu u natječaju za pojedinu djelatnost )

Novčani polog uplaćuje se u korist Grada Biograda na Moru IBAN: HR 2724070001802200009, poziv na broj: HR 68 7706 – OIB.

9. Dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima i dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija korisnih za okoliš: ako nije moguće dotsaviti dokaz iz kojeg proizlazi ispunjavanje ovog kriterija potrebno je dostaviti detaljno obrazloženje kako bi se izvršila provjera i ocjena o ispunjavanju predmetnog kriterija, fotografije i sl.

Ponuda na natječaj mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe te ovjerena službenim pečatom.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

III.

Kriteriji za ocjenjivanje ponuda definirani su kako slijedi:

 1. ponuđeni iznos naknade za dozvolu za pomorskom dobru – 60% ocjene ponude
 2. prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – 5% ocjene ponude
 3. veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom – 5% ocjene ponude
 4. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – 15% ocjene ponude
 5. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje su korisne za okoliš (sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.) – 15% ocjene ponude

                         KRITERIJ

POSTOTAK OCJENE PONUDE

MAXIMALNI BR.BODOVA

Ponuđeni iznos naknade

60%

60

Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti

5%

5

Veći ili inovativni razvoj turističke ponude

5 %

5

Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certif.kvalitete prema EU propisima

15%

15

Upotreba opreme i pratećih instalacija korisnih za okoliš

15%

15

UKUPNO:

100%

100

60% ocjene ponude ostvaruje ponuda s najviše ponuđenim iznos naknade a manje ponuđeni iznos za tu lokaciju ostvaruje manji postotak razmjeran odnosu najviše ponuđenog iznosa te konkretnog manjeg ponuđenog iznosa.

Najpovoljnijom ponudom  smatrat će se ona ponuda koja sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda navedenima u pripadajućoj tablici.

U slučaju da dva ili više ponuditelja za istu lokaciju ispunjavaju sve uvjete natječaja a ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada Biograda na Moru.

Zakašnjele i nepotpune ponude se ne razmatraju.

U slučaju odustanka odabranog ponuditelja isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine a dozvola se dodjeljuje prvom sljedećem najviše ocijenjenom ponuditelju.

Ostali uvjeti natječaja:

 • prethodno iskustvo dokazuje se ispravama iz kojih je razvidno da je podnositelj zahtjeva najmanje 3 godine obavljao istu gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru temeljem koncesijskog odobrenja
 • Grad Biograd na Moru putem komunalnog redarstva izvršit će provjeru zatražene površine izložbene terase i stvarnog stanja na pomorskom dobru

IV.

Rok za podnošenje ponuda i dostava ponuda:

Ponude se dostavljaju zaključno do 17. svibnja 2024. godine

Ponude se dostavljaju u  zatvorenoj omotnici na adresu GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom – PONUDA NA NATJEČAJ ZA IZDAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ.

Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Grada Biograda na Moru svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

Bodovanje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru imenovano odlukom gradonačelnika u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

V.

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju Odluku o odabiru ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće grada Biograda na Moru.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća dozvole (rješenja) na pomorskom dobru izdaje gradonačelnik.

Dozvola na pomorskom dobru je upravni akt na temelju kojeg gospodarski subjekt stječe pravo za obavljanje djelatnosti kojom se ne ograničava opća upotreba pomorskog dobra.

Protiv rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru može s izjaviti žalba nadležnom Ministarstvu.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti.

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Godišnju naknadu za dozvolu na pomorskom dobru ovlaštenik dozvole dužan je podmiriti za 2024. godinu u cjelokupnom godišnjem iznosu prije izdavanja dozvole a za svaku slijedeću godinu najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.

VI.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo naknadne objave dopune ili ispravka ovoga natječaja. Također, Grad Biograd na Moru zadržava pravo poništiti predmetni natječaj ili njegov dio bez posebnog obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči, Internet stranici Grada Biograda na Moru, u „Službenom glasnik Grada Biograda na Moru“ te u „Zadarskom listu.“

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

 

Više informacija

 • Objavljeno: dana 08. svibnja 2024.
 • Napomena:

  Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom – PONUDA NA NATJEČAJ ZA IZDAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ.
  Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Grada Biograda na Moru svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje ponuda i dostava ponuda: Ponude se dostavljaju zaključno do 17. svibnja 2024. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA