30. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnine u Biogradu na Moru (03-2024)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 12. stavka 4. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 9/23.) i članka 31. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/22.), a u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine kat. čest. br. 777/70 površine 12839 m2 upisane u zk. ulošku broj 10447 k. o. Biograd na Moru, KLASA: 944-02/24-01/03, URBROJ: 2198-16-02-24-4 od 16. travnja 2024. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 5/24.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, raspisuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J
radi prodaje nekretnine u Biogradu na Moru (03-2024)

 1. Javnom natječaju biti će izložena sljedeća nekretnina u k. o. Biograd na Moru:

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Zemljišnoknjižni uložak

Namjena

Površina

Početni iznos kupoprodajne cijene po m2

Jamčevina (30% početne cijene)

1. Kat. čest. br. 777/70

zk. ul. broj 10447 k. o. Biograd na Moru

D2-socijalna

12839 m2

60,00 eura/m2

231.102,00 eura

 1. Nekretnina iz točke 1. javnog natječaja u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno zemljište.
 2. Nekretnina iz točke 1. javnog natječaja prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji ima sljedeću namjenu: D2 (javna i društvena namjena, D2-socijalna).
 3. Početna kupoprodajna cijena po m2 nekretnine koje su predmet javnog natječaja utvrđena je prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka (broj: 30/2023), te iznosi 60,00 eura po m2.
  Ukupna početna kupoprodajna cijena za kat. čest. br. 777/70 k. o. Biograd na Moru iznosi 770.340,00 eura.
 4. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 30% od početnog iznosa kupoprodajne cijene, koja se uplaćuje u korist proračuna Grada Biograda na Moru broj: HR27 2407 0001 8022 0000 9, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.
 5. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj. Ostale fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju navedenim uvjetima mogu sudjelovati na javnom natječaju ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 6. Pisana ponuda na javni natječaj obavezno mora sadržavati i istoj mora biti priloženo sljedeće:
 • osnovni podaci o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedišta, OIB, preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra za pravne osobe, podatak o kontakt osobi, broj telefona i adresa elektroničke pošte (ukoliko posjeduje),
 • oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda (broj katastarske čestice, zemljišnoknjižni uložak, površina, katastarska općina),
 • visina ponuđene cijene (po m2 i ukupna visina ponuđene cijene),
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Biogradu na Moru (ne starija od 5 dana od dana objave javnog natječaja),
 • potvrde o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima kojih je Grad Biograd na Moru osnivač/suosnivač (ne starija od 5 dana od dana objave javnog natječaja): KOMUNALAC d. o. o., Biograd na Moru, BOŠANA d. o. o., Biograd na Moru, PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d. o. o., Biograd na Moru, ISKORAK NOVI PODUZETNIČKI CENTAR d. o. o., Biograd na Moru, JANKOLOVICA d. o. o., Biograd na Moru, CROATA d. o. o., Biograd na Moru,
 • potvrde o nepostojanju duga prema ustanovama čiji je osnivač Grad Biograd na Moru (ne starija od 5 dana od dana objave javnog natječaja): ZAVIČAJNI MUZEJ Biograd na Moru, GRADSKA KNJIŽNICA Biograd na Moru, DJEČJI VRTIĆ Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru, Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA i Turistička razvojna agencija GNALIĆ,
 • potvrda porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne stariju od 5 dana od dana objave javnog natječaja),
 • vlastoručno potpisana izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete javnog natječaja,
 • vlastoručno potpisana izjavu o davanju suglasnosti na javnu objavu natječajnog postupka,
 • kratak opis planiranog korištenja (namjene) nekretnine.
 1. Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje valjanog ovlaštenja/punomoći.
 2. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 3. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.
 4. U slučaju da pristigne samo jedna ponuda, ista će se smatrati najpovoljnijom ukoliko ponuđena cijena ponude bude jednaka ili viša od početne cijene.
 5. U slučaju više pristiglih ponuda sa jednakom cijenom ponude, kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je prije zaprimljena (uz uvjet da je pravodobna i potpuna i da ispunjava i sve ostale uvjete javnog natječaja).
 6. Isti ponuditelj može dati samo jednu ponudu, a u slučaju više ponuda istog ponuditelja, valjanom će se smatrati isključivo ponuda sa najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene (uz uvjet da su pravodobne i potpune i da ispunjavaju sve ostale uvjete javnog natječaja).
 7. Izabranom najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima, čije ponude nisu odabrane, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja, i pri tome nema pravo na kamatu od njezine uplate na račun Grada pa do trenutka njene isplate.
  Ponuditelj, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a koji naknadno odustane od ponude ili zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
  Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, a odluka se dostavlja svim ponuditeljima poštom preporučenom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.
  Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se uložiti prigovor nadležnom tijeku u roku od 8 dana od dana dostave odluke, u pisanom obliku putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, predajom neposredno u pisarnici Grada ili putem pošte preporučenom pošiljkom. U postupku preispitivanja, odluka se može izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan, a odluka o prigovoru je konačna.
 9. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru zadržava pravo u svako doba bez obrazloženja odustati od prodaje i poništiti javni natječaj ili dio javnog natječaja, te ima pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava, a da pri tome ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat uplaćenih jamčevina svim natjecateljima.
 10. Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od 15 dana od konačnosti odluke o izboru.
  Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 11. Kupoprodajnu cijenu dužan je izabrani najpovoljniji ponuditelj uplatiti u cijelosti u korist proračuna Grada Biograda na Moru u roku od 15 dana od dana javnobilježničke ovjere kupoprodajnog ugovora.
  Nakon izvršene uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cijene Gradonačelnik Grada Biograda na Moru izdati će potvrdu o uplati koja predstavlja ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnoj knjizi (tabularnu izjavu).
 12. Pisane ponude sa svim prilozima iz točke 7) javnog natječaja mogu se predati neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili poslati poštom preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina (03-2024) - ne otvaraj ", na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.
 13. Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 22. svibnja 2024. godine, s početkom u 12,30 sati.
 14. Javni natječaj objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), dok će se obavijest o objavi istog objaviti u dnevnom tisku.

KLASA: 944-02/24-01/03
URBROJ: 2198-16-01-24-6
Biograd na Moru, dana 29. travnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

 • Objavljeno: Objavljeno dana 30. travnja 2024.
 • Napomena:

  Pisane ponude sa svim prilozima iz točke 7) javnog natječaja mogu se predati neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili poslati poštom preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina (03-2024) - ne otvaraj ", na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

 • Status natječaja: Otvoren
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA