27. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 107. Zakona o cestama („Narodne Novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/19, 6/19, 8/19, 9/19, 12/19 i 2/22), Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/13, 11/13), članka 40. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 8/22) i Odluke o provedbi javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine, KLASA: 340-01/24-01/02, URBROJ: 2198-16-01-24-1, od dana 20. veljače 2024. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta
na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine

I

Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028 godine.

II

Vrsta i opseg poslova dani su u Troškovniku a koji je prilog objavi javnog natječaja. Količine u Troškovniku su procijenjene za cjelokupno trajanje ugovora (4 godine).
Procijenjena vrijednost radova je 800.000,00 Eura + PDV.

III

Rok za podnošenje ponuda je 14. ožujka 2024. godine u 12,00 sati.
Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 14. ožujka 2024. godine u 12,00 sati.
Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

IV

Ponude se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U PERIODU 2024-2028 GODINE, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

V

Dokazi sposobnosti koje ponuditelji moraju priložiti:

 1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da nad njime na upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda i da nije obustavio poslovne djelatnosti. Izvod ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od 20. veljače 2024.
 2. Izjavu (ne stariju od 3 mjeseca računajući od 20. veljače 2024.) da ponuditelj ili osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđen za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:
  a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruženje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
  b) korupciju, na temelju članka 252 (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253 (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254 (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292 (nezakonito pogodovanje), članka 293 (primanje mita), članka 294 (davanje mita), članka 295 (trgovanje utjecajem) i članka 296 (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337 (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338 (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343 (protuzakonito posredovanje), članka 347 (primanje mita) i članka 348 (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
  c) prijevaru na temelju članka 236. (prijevara), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), Kaznenog zakona članka 224 (prijevara) i članka 293 (prijevara u gospodarskom poslovanju i članka 286 (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
  d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97 (terorizam), članka 99 (javno poticanje na terorizam), članka 100 (novačenje za terorizam), članka 101 (obuka za terorizam) i članka 102 (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169 (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
  e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98 (financiranje terorizma) i članka 265 (pranje novca) Kaznenog zakona, članka 279 (pranja novca) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
  f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) kaznenog zakona članka 175 (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od 20. veljače 2024., kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
 4. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2/SOL-2 za glavni račun /status 1/). Ponuditelj navedenom potvrdom mora dokazati da mu račun u proteklih 5 (pet) mjeseci (računajući od 20. veljače 2024.), nije bio blokiran.
 5. Popis ugovora o radovima na održavanju ili izgradnji prometnica izvršenih u 2023. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode tekućoj godini (2020., 2021. i 2022). Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Iz popisa ugovora i priloženih potvrda, mora biti vidljivo da je ponuditelj u 2023. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode tekućoj godini (2020., 2021. i 2022.) izvršio minimalno 3 (tri) ugovora na održavanju ili izgradnji prometnica, minimalno ukupnog iznosa od 800.000,00 Eura (6.027.600,00 kuna), bez PDV-a, tj. priložiti minimalno 3 (tri) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima ukupne vrijednosti minimalno 800.000,00 Eura (6.027.600,00 kuna), bez PDV-a.
 6. Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo te da raspolaže strojevima i opremom potrebnim za izvršenje ugovora.
 7. Izjavu da će ukoliko bude odabran, prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, sukladno točci V. javnog natječaja.
 8. Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke na iznos od 10% procijenjene vrijednosti ponude. Jamstvo mora biti s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetna i glasiti na Naručitelja, s važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije na prvi poziv. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove Dokumentacije, a u korist korisnika jamstva banke:
Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru; OIB: 95603491861,
IBAN: HR8323300031802200009

NAPOMENA: u tekstu bankarske garancije OBAVEZNO JE TAKSATIVNO NAVESTI SVA prethodno naznačena 4 SLUČAJA za koja se izdaje jamstvo, tj.:

 1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
 2. neprihvaćanja ispravka računske greške
 3. odbijanja potpisivanja ugovora
 4. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku.
U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan od članova, ali jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.
Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:
Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, OIB: 95603491861;
IBAN: HR8323300031802200009; Model: HR 68; Poziv na broj: 7706-OIB ponuditelja;
Opis plaćanja pristojbe: POLOG, JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE.

Potvrdu o uplati novčanog pologa ponuditelji dostavljaju u sklopu ponude, prije isteka roka dostave ponude. Uplata mora biti vidljiva na računu Naručitelja na dan otvaranja ponuda.
Ponuditelj koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, može dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u valuti različitoj od valute EUR. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u EUR koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan slanja na objavu ove Dokumentacije o nabavi. U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u EUR ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec slanja na objavu ove Dokumentacije o nabavi.
Povrat jamstva za ozbiljnost ponude se vraća u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora i po dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora, dok će se preslik jamstva za ozbiljnost ponude pohraniti u spisu.

VI

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Povjerenstvo neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet natječaja.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu kako bi se onemogućilo naknadno vađenje i umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. U slučaju da se listovi iz ponude mogu vaditi i vraćati bez vidljivih oštećenja ili da stranice ponude nisu propisno numerirane, ponuda je neprihvatljiva.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Prihvaća se ispunjavanje troškovnika na računalu i ispis.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi sposobnosti iz točke V. javnog natječaja
- Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja

VII

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je (uz prihvatljivost ponude) najniža cijena.
Ukoliko budu zaprimljene dvije ili više prihvatljive ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

VIII

Odluku o povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028 godine. ili Odluku o poništenju predmetnog javnog natječaja, donijet će Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.
Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o predmetnoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke.
Protiv predmetne Odluke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru zadržava pravo odbijanja svih zaprimljenih ponuda ili poništenja predmetnog javnog natječaja bez ikakvih obveza prema ponuditeljima te ne snosi nikakvu odgovornost za troškove ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja na predmetnom javnom natječaju.

IX

Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će gradonačelnik Grada Biograda na Moru na period od 4 (četiri) godine.
Jedinične cijene ugovornog troškovnika su nepromjenjive.
Odabrani ponuditelj tijekom izvršenja ugovora može tražiti izmjenu pojedinih jediničnih cijena temeljem čl. 627. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

X

Odabrani ponuditelj je dužan prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om i to u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili bankarske garancije. Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predaje se u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora, s rokom valjanosti 2 (dvije) godine od isteka valjanosti ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

XI

Izvedene radove odabrani ponuditelj će obračunavati putem privremenih i okončane situacije, ispostavljenih u 4 (četiri) primjerka. Ovlaštena osoba Grada Biograda na Moru obvezna je, u roku od 15 (petnaest) dana po prijemu situacije, istu ovjeriti, a Naručitelj platiti neosporeni dio situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere.

XII

Natječajnu dokumentaciju biti će moguće preuzeti sa Internet stranice Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr)

XIII

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Bernard Vlaović, ing. građ., telefon 023/383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Predsjednik Povjerenstva
Bernard Vlaović ing. građ.

Više informacija

 • Objavljeno: Dana 27. veljače 2024.
 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje ponuda je 14. ožujka 2024. godine u 12,00 sati. Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 14. ožujka 2024. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA