14. veljače 2024.

NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru KLASA: 342-01/24-01/01, URBROJ: 2198-16-01-24-1 od 09. veljače 2024. godine gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 14. veljače 2024. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje dozvola na pomorskom dobru
na području k.o. Biograd na Moru

 

I.

Predmet ovog natječaja davanje je dozvola na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru za djelatnosti utvrđene Planom upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru za razdoblje od 2024.-2028. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/24.).

II.

Postupku natječaja izlažu se slijedeće lokacije na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru:

 

 1. DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA OPREME ZA REKREACIJU I SPORT

(iznajmljivanje plovila, plažne opreme, prijevoznih sredstava na osobni i električni pogon):

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/EUR/godišnje

Brodica na motorni pogon,  gliser

(najviše 5 brodova na 1 lokaciji)

Plaža DRAŽICA

(k.č.br. 3801/1)-1

Ponuda se može dati samo kumulativno za brodice, jet-ski, sredstva za vuču opremom i pedaline na ovoj lokaciji

BROD-D-1

5 godina

800,00 € po plovilu

Jet ski

(najviše 6 kom.na 1 lokaciji)

JET SKI - D

5 godina

1.000,00 € po plovilu

Sredstva za vuču opremom*

SZV-D-1

5 godina

1.000,00 € po plovilu

Pedaline

PED-D-1

5 godina

100,00 € po komadu

Brodica na motorni pogon, gliser

(najviše 5 brodova na 1 lokaciji)

Obala kralja Petra Krešimira IV

RIVA - 2

BROD – R1

BROD – R2

5 godina

800,00 € po plovilu

SUP – stand up paddeling, (daske za jedrenje ili jahanje na valovima)

PLAŽA BOŠANA

( k.č.br. 3795/2,

 3749/14 ) - 2

SUP-B-1

SUP-B-2

5 godina

100,00 € po komadu

PLAŽA SOLINE

( k.č.br. 3229/1) - 1

SUP-S-1

5 godina

Kajak

PLAŽA BOŠANA

( k.č.br. 3795/2 ) - 1

KAJAK-B

5 godina

100,00 € po komadu

PLAŽA SOLINE

( k.č.br. 3230/2 ) - 1

KAJAK-S

5 godina

Pedaline i sandoline

PLAŽA BOŠANA

(k.č.br. 3795/2,

 3749/14) - 2

PED-B-1

PED-B-2

5 godina

100,00 € po komadu

PLAŽA SOLINE

(k.č.br. 3229/1,3220/1, 3230/2, 3767/2) - 5

PED-S-1

PED-S-2

PED-S-3

PED-S-4

PED-S-5

5 godina

 

PLAŽA KUMENAT

(k.č.br. 3767/15) - 1

PED-K

5 godina

Suncobrani i ležaljke

PLAŽA BOŠANA

(k.č.br.3795/2, 3749/14) - 2

SL-B-1,

SL-B-2

5 godina

40,00 €

po komadu

PLAŽA DRAŽICA

(k.č.br. 3801/1, 3217/5)-5

SL-D-2,

SL-D-3,

SL-D-4,

SL-D-5

5 godina

PLAŽA SOLINE

(k.č.br. 3392/2, 3229/2, 3231/2, 3767/2, 3220/1 i 3230/1) - 7

SL-S-1,

SL-S-2,

SL-S-3,

SL-S-4,

SL-S-5,

SL-S-6,

5 godina

PLAŽA KUMENAT

(k.č.br.3767/15)

SL-KUM

5 godina

Električni romobili

(najviše 8 kom. na jednoj lokaciji)

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV (k.č.br.1189/29)

ER-1

5 godina

200,00 €

po komadu

ŠETALIŠTE MIHE-MIHOVILA KLAIĆA (K.Č.BR.3168/9)

ER-2

5 godina

PLAŽA DRAŽICA

(k.č.br.3801/1 )

ER-3

5 godina

PLAŽA SOLINE

(k.č.br. 3767/2 )

ER-4

5 godina

Ponuditelji u ponudi moraju navesti broj električnih romobila na svakoj lokaciji.

*Dozvola uključuje i pravo na postavljanje privremenog pontona do 15 m2 za ukrcaj/iskrcaj korisnika uz upotrebu običnog sidra, bez upotrebe sidrenih blokova ili sličnog sidrenog sustava a ako uključuje pravo na postavljanje privremenog pontona 2.000,00 € po sredstvu ( plovilu ).

Ponuditelj koji se javlja kumulativno za više sredstava za svako sredstvo u ponudi (npr. brodica, jet-ski,sredstva za vuču opremom i pedaline na k.č.br. 3801/1 k.o. Biograd na Moru) ) mora posebno iskazati ponuđenu cijenu po svakom sredstvu.

 1. ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI (usluge vuče plovilom u svrhu zabave: skijanje na vodi, vuča padobrana)

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/€/godišnje

Aqua park

Plaža BOŠANA

( k.č.br. 8489) -1

Aqua park 1

5 godina

     10,00 €/m2

Plaža DRAŽICA

(k.č.br.3801/1) -1

Aqua park 2

Ponuditelji u ponudi moraju navesti površinu aqua parka.

 1. UGOSTITELJSKA DJELATNOST PRIPREME I USLUŽIVANJA PIĆA I HRANE (objekt, pripadajuća terasa objekta):

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/€/godišnje

Ugost. objekt i ugostiteljska

terasa*

Plaža BOŠANA

(k.č.br. 3795/1, 3795/2, 3749/14 i 334/1) – 10 objekata i 8 ugost. terasa

*Ponude se mogu dati samo kumulativno za objekt i pripadajuću terasu objekta

KB1 i UTB1

KB2 i UTB2

KB3 i UTB3

KB4

KB5 i UTB4

KB6

KB7

KB8 i UTB5

KB9 i UTB6

KB10 i UTB7

UTB8

5 godina

3.000,00 € za objekt

60,00 €/m2

za ugost. terasu na plaži Bošana i izložbene terase na plaži Dražica i u JAZ-u te 80,00 €/m2 za ugost. terasu na plaži Soline

ŠETALIŠTE MIHE – MIHOVILA KLAIĆA

(k.č.br. 3168/9) - 2

šetMK-tisak

šetMK- sladoled

5 godina

PLAŽA SOLINE

(k.č.br. 3767/2) – 3 objekta i 1 terasa

KS-2

KS-3,

KS-4

KS5 i UTS2

5 godina

PLAŽA DRAŽICA               (k.č.br. 3801/1)- 2 objekta i jedna terasa

(izložb. prostor)

KD-2 i TD2

KD-3

5 godina

JAZ (k.č.br. 1189/30)

5 terasa – izložbenih prostora

JAZ-T1

JAZ-T2

JAZ-T3

JAZ-T4

JAZ-T5

5 godina

 

 1. TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA (trgovački štand s tendom do 3 metra)

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/€/godišnje

Štand

PLAŽA BOŠANA

( k.č.br. 3795/1 ) - 1

5 godina

1.000,00 €

ŠETALIŠTE MIHE – MIHOVILA KLAIĆA

( k.č.br. 3168/9 ) - 1

Šet MK

-slike

5 godina

PLAŽA SOLINE

( k.č.br. 3767/2 ) -4

ŠS-1,ŠS-2,ŠS-3,ŠS-4

5 godina

 

 1. DJELATNOST ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIJELA (masaža)

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/€/godišnje

Paviljon za masažu*

PLAŽA BOŠANA -1

MB

5 godina

500,00 € po stolu za masažu

PLAŽA DRAŽICA - 3

MD-1,

MD-2,

MD-3

5 godina

PLAŽA SOLINE -1

MS

5 godina

Ponuditelj u ponudi mora navesti broj masažnih stolova.

 1. DJELATNOST REKLAMIRANJA (reklame, info pult)

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

-broj dozvola

OZNAKA

LOKACIJE

ROK

POČETNA CIJENA/€/godišnje

Info pult*

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV

(k.č.br. 3759/6 ) - 18

od br.1 do br. 18

5 godina

   530,00 €/m2 pulta

Ponuditelj mora u ponudi navesti površinu info pulta.

NAPOMENA: Grafički prikaz mikrolokacija nalazi se u Prilogu 1. javnog natječaja te čini njegov sastavni dio.

III.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost koja je od važnosti za davatelja dozvole nije zaprimljena niti jedna ponuda.

IV.

Pisana ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

1.Podatke o ponuditelju:

 1. ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost – obrtnik)
 2. naziv, sjedište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
 3. ime prezime, adresu prebivališta i OIB ako se radi o nositelju OPG-a
 • presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (obrtnik ili nositelj OPG-a)
 • kontakt (telefon, mobitel te e mail adresu ako je ponuditelj ima)

2.Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje dozvole:

 1. preslika rješenja o upisu u registar obrtnika (presliku obrtnice) ili
 2. preslika rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe) ili
 3. rješenje o upisu u upisnik OPG-ova (ako se radi o OPG-u)

3.Oznaku mikrolokacije za koju se dostavlja ponuda (pored obavezne oznake lokacije može se dodatno i opisno pobliže opisati lokacija)

4.Visinu ponuđene cijene i broj sredstava : (plovila, suncobrana, ležaljki, romobila, masažnih stolova i sl.)

5.Dokaz o uplaćenoj jamčevini:

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja.

6.Potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema:

 1. Gradu Biogradu na Moru
 2. Bošani d.o.o. Biograd na Moru
 3. Komunlacu d.o.o. Biograd na Moru
 4. Poreznoj upravi

(ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba)

Sve navedene potvrde ne smiju biti starije od 8 dana od dana objave natječaja.

7.Izjave:

 • potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (obrazac 1.)
 • potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika izjava:

kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije; kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru; kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji bez dozvole ili se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koji nisu odobreni dozvolom

8.Instrumente osiguranja:

 1. bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na

pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti ovrha na svim njegovim

računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini a radi naplate dospjele a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe; 

 1. umjesto bjanko zadužnice ponuditelj može dostaviti drugi instrument osiguranja:

bankarsku garanciju ili zadužnicu ili novčani polog u iznosu dvije minimalne godišnje naknade (računajući u odnosu na početnu cijenu naknade naznačenu u natječaju za pojedinu djelatnost)

Novčani polog uplaćuje se u korist Grada Biograda na Moru IBAN: HR 2724070001802200009, poziv na broj: HR 68 7706 – OIB.

9. Dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima i dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija korisnih za okoliš: ako nije moguće dotsaviti dokaz iz kojeg proizlazi ispunjavanje ovog kriterija potrebno je dostaviti detaljno obrazloženje kako bi se izvršila provjera i ocjena o ispunjavanju predmetnog kriterija, fotografije i sl.

Ponuda na natječaj mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe te ovjerena službenim pečatom ).

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

V.

Kriteriji za ocjenjivanje ponuda definirani su kako slijedi:

 1. ponuđeni iznos naknade za dozvolu za pomorskom dobru – 60% ocjene ponude
 2. prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – 5% ocjene ponude
 3. veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom – 5% ocjene ponude
 4. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – 15% ocjene ponude
 5. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje su korisne za okoliš ( sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl. ) – 15% ocjene ponude

                         KRITERIJ

POSTOTAK

OCJENE PONUDE

MAXIMALNI BR.BODOVA

Ponuđeni iznos naknade

60%

60

Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti

5%

5

Veći ili inovativni razvoj turističke ponude

5 %

5

Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certif.kvalitete prema EU propisima

15%

15

Upotreba opreme i pratećih instalacija korisnih za okoliš

15%

15

UKUPNO:

100%

100

60% ocjene ponude ostvaruje ponuda s najviše ponuđenim iznos naknade a manje ponuđeni iznos za tu lokaciju ostvaruje manji postotak razmjeran odnosu najviše ponuđenog iznosa te konkretnog manjeg ponuđenog iznosa.

Najpovoljnijom ponudom  smatrat će se ona ponuda koja sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda navedenima u pripadajućoj tablici.

U slučaju da dva ili više ponuditelja za istu lokaciju ispunjavaju sve uvjete natječaja a ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada Biograda na Moru.

Zakašnjele i nepotpune ponude se ne razmatraju.

U slučaju odustanka odabranog ponuditelja isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine a dozvola se dodjeljuje prvom sljedećem najviše ocijenjenom ponuditelju.

Ostali uvjeti natječaja:

 • ponuditelji koji se kumulativno javljaju za više djelatnosti moraju ponuđenu cijenu iskazati posebno za svaku djelatnost ( npr. posebno za pedaline, posebno za jet ski, posebno za suncobrane, posebno za ležaljke, posebno za objekt, posebno za terase )
 • ponuditelji koji dostavljaju ponudu za aqua park u ponudi moraju naznačiti površinu aqua parka
 • ponuditelji koji se javljaju za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, jet skija, sredstava za vuču opremom, suncobrana, ležaljki, pedalina, romobila, SUP daski, stolova za masažu i sl. moraju u ponudi naznačiti broj sredstava
 • ponuditelji koji se javljaju za iznajmljivanje plovila moraju dostaviti :
 1. registracijske oznake plovila
 2. dokaz o vlasništvu sredstava te
 3. dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu
 • prethodno iskustvo dokazuje se ispravama iz kojih je razvidno da je podnositelj zahtjeva najmanje 3 godine obavljao gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru temeljem koncesijskog odobrenja
 • ponuditelji koji na natječaju dobiju lokaciju za postavljanje objekta i/ili ugostiteljske terase dužni su u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole ishoditi minimalne tehničke uvjete te ih dostaviti davatelju dozvole u protivnom će se dozvola ukinuti
 • Grad Biograd na Moru putem komunalnog redarstva izvršit će provjeru zatražene površine ugostiteljske terase i stvarnog stanja na pomorskom dobru

VI.

Rok za podnošenje ponuda i dostava ponuda:

Ponude se dostavljaju zaključno do 01. ožujka 2024. godine

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom – PONUDA NA NATJEČAJ ZA IZDAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ.

Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Grada Biograda na Moru svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

Bodovanje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru imenovano odlukom gradonačelnika u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

VII.

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju Odluku o odabiru ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće grada Biograda na Moru.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća dozvole (rješenja) na pomorskom dobru izdaje gradonačelnik.

Dozvola na pomorskom dobru je upravni akt na temelju kojeg gospodarski subjekt stječe pravo za obavljanje djelatnosti kojom se ne ograničava opća upotreba pomorskog dobra.

Protiv rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru može s izjaviti žalba nadležnom Ministarstvu.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti.

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Grad Biograd na Moru nije ovlašteniku dozvole osigurati infrastrukturu niti ishoditi minimalne tehničke uvjete ili druge uvjete obzirom da je to obveza ovlaštenika dozvole uz suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

Dozvole za lokacije ( djelatnosti ) koje podliježu primjeni propisa kojima se uređuje sigurnost plovidbe izdat će se po dobivanju predmetne suglasnosti od strane nadležne Lučke kapetanije.

Ukoliko predmetna suglasnost za djelatnosti koje podliježu propisima kojima se uređuje sigurnost plovidbe ne bi bila izdana, predmetni dio natječaja će se poništiti.

U slučaju da Upravni odjel za more i turizam Zadarske županije ne izda suglasnost na Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru za razdoblje 2024.-2028. godine ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/24. ) u dijelu planiranih postupaka davanja koncesija na području k.o. Biograd na Moru  predmetni dio natječaja za te lokacije će se poništiti.

Godišnju naknadu za dozvolu na pomorskom dobru ovlaštenik dozvole dužan je podmiriti za 2024. godinu u cjelokupnom godišnjem iznosu prije izdavanja dozvole a za svaku slijedeću godinu najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.

VIII.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo naknadne objave dopune ili ispravka ovoga natječaja. Također, Grad Biograd na Moru zadržava pravo poništiti predmetni natječaj ili njegov dio bez posebnog obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči, Internet stranici Grada Biograda na Moru, u „Službenom glasnik Grada Biograda na Moru“ te u „Zadarskom listu.“

GRAD BIOGRAD NA MORU

 

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

 

Više informacija

 • Objavljeno: Objavljeno dana 14. veljače 2024. godine.
 • Napomena:

  Rok za podnošenje ponuda i dostava ponuda:

  Ponude se dostavljaju zaključno do 01. ožujka 2024. godine

  Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom – PONUDA NA NATJEČAJ ZA IZDAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ.

  Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Grada Biograda na Moru svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA