07. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

 • referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju udovljavati i sljedećim posebnim uvjetima:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje prirodnog, tehničkog, društvenog, humanističkog, biomedicinskog ili biotehničkog usmjerenja,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova upravljanja prometom te nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumjeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (članak 13. ZSN-a).

Na natječaj se mogu prijaviti, te u službu može biti primljen i raspoređen na radno mjesto kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ali nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu (članak 14. ZSN-a).
Na natječaj se mogu prijaviti, te u službu može biti primljen i raspoređen na radno mjesto kandidat koji ne ispunjava poseban uvjet za raspored na radno mjesto (položen poseban ispit o osposobljavanju za obavljanje poslova upravljanja prometom te nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila), uz uvjet da ga položi u roku ne dužem od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto, u protivnom će se prvog dana nakon isteka roka za polaganje ispita smatrati da odnosni službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto što je razlog za prestanak službe (članak 7. stavak 4. Pravilnika).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju tražeinh uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ukoliko na kraju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu prebivališta, broj mobitela/telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, te je istoj potrebno priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava tada se kao dokaz može priložiti preslika domovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi i struci)
 • uvjerenje nadležnog suda ili iz sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama), kao i presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavlja navedene poslove,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe - odnosi se na kandidata koji ima položen državni ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslika svjedodžbe ili indeksa, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
 • dokaz o stečenom uvjerenju o osposobljavanju za obavljanje poslova upravljanja prometom te nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (preslika uvjerenja – odnosi se na kandidata koji ima navedeno uvjerenje)
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu) i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu).
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – NE OTVARAJ“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja koja se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka o poništenju natječaja donosi se i kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat (članak 24. ZSN-a).

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-24-2
Biograd na Moru, 07. veljače 2024. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag. oec.

Više informacija

 • Napomena:

  OBAVIJEST KANDIDATIMA - o javnom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

  Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica objavljen je dana 09. veljače 2024. godine u „Narodnim novinama“, br. 16/2024.

 • Status natječaja: Završen
 • Poziv na testiranje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 27. veljače 2024. godine (utorak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,00 sati
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA