27. prosinca 2023.

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograda na Moru

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/19., 8/19., 8/21. i 10/22.) te Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograd na Moru KLASA: 363-04/23-04/87, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 27. prosinca 2023. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 27. prosinca 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje
pokretne naprave na području grada Biograda na Moru

I.

Daje se u zakup lokacija na javnoj površini na području grada Biograda na Moru, kako slijedi:

Lokacija:

Oznaka lokacije:

Djelatnost:

Početna cijena/EUR/kn/godišnje

PLAŽA SOLINE –

k.č.br. 3392/2

48

prodaja sladoleda

3.800,00 EUR/

28.631,10kn

Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

II.

Navedena lokacija daje se u zakup na vrijeme od 4 godine i to za razdoblje od 01. lipnja 2024. godine do 01. lipnja 2028. godine.

III.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

  • ime, prezime, adresu prebivališta, OIB (ukoliko je ponuditelj fizička osoba) odnosno ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost – obrtnik) odnosno naziv, sjedište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
  • presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
  • presliku rješenja o upisu u registar obrtnika (presliku obrtnice) ili presliku rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe)
  • oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda,
  • visinu ponuđene cijene,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o.); ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba (navedene potvrde ne smiju biti starije od 8 dana od dana objave natječaja).
  • potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe ili predaji bankarske garancije te
  • potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja.
Jedan natjecatelj (jedna fizička ili pravna osoba) može se natjecati samo jednom ponudom za ponuđenu lokaciju.
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.

Prethodni korisnik javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u kojoj se obavlja trgovačka djelatnost, a koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja i u potpunosti je izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine te prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva. Prethodni korisnik javne površine dužan je u ponudi navesti da ima pravo prvenstva na određenoj lokaciji za koju se natječe. Dokaz o pravu prednosti nije potrebno prilagati ponudi budući da će isto provjeriti nadležno Povjerenstvo uvidom u evidenciju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru.

V.

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od pet članova koje imenuje Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu na natječaj dostaviti Gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a Gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od 8 (osam) dana.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

VI.

Izabrani najpovoljniji ponuditelji su dužni, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od tri (3) dana od primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu koji se sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu o trošku zakupnika, a istovremeno sa sklapanjem ugovora sa zakupodavcem u formi javnobilježničkog akta zaključiti i sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zakupnika ili treće osobe s tim da nekretnina koja je predmet zaloga ne smije biti opterećena hipotekama ili bilo kakvim drugim stvarnim teretima (izuzev založnog prava osnovanog u korist Grada povodom legalizacije temeljem Odluke o komunalnom doprinosu) ili dostaviti Gradu bankarsku garanciju, u protivnom izabrani ponuditelj gubi pravo na zakup javne površine, a Gradonačelnik može u daljnjem roku od 8 (osam) dana istu javnu površinu dodijeliti prvom slijedećem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža od 10% u odnosu na najpovoljniju ponudu a u slučaju veće razlike može poništiti odluku i javni natječaj i raspisati novi natječaj.
Ukoliko izabrani ponuditelj uplati cjelokupan godišnji iznos zakupnine zaključno do 01. kolovoza tekuće godine nije dužan sklopiti navedene sporazume iz stavka 1. odnosno nije dužan dostaviti bankarsku garanciju.

VII.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. .Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave (sladoled Soline) - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

VIII.

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 08. siječnja 2024. godine u 13.00 sati.
Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA