15. prosinca 2023.

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024 - 2028. godine

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 107. Zakona o cestama („Narodne Novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/19, 6/19, 8/19, 9/19, 12/19 i 2/22), Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/13, 11/13), članka 40. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 8/22) i Odluke o provedbi javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine, KLASA: 340-01/23-01/01, URBROJ: 2198/16-01-18-1, od dana 13. prosinca 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta
na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028. godine

I

Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028 godine.

II

Vrsta i opseg poslova dani su u Troškovniku a koji je prilog objavi javnog natječaja. Količine u Troškovniku su procijenjene za cjelokupno trajanje ugovora (4 godine).

III

Rok za podnošenje ponuda je 10. siječnja 2024. godine u 12,00 sati.
Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 10. siječnja 2024. godine u 12,00 sati.
Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

IV

Ponude se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U PERIODU 2024-2028 GODINE, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

V

Dokazi sposobnosti koje ponuditelji moraju priložiti:

 1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da nad njime na upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda i da nije obustavio poslovne djelatnosti. Izvod ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od 13. prosinca 2023.
 2. Izjavu (ne stariju od 3 mjeseca računajući od 13. prosinca 2023.) da ponuditelj ili osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđen za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:
  a. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji,
  b. korupciju,
  c. prijevaru
  d. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima,
  e. pranje novca ili financiranje terorizma,
  f. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima,
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od 13. prosinca 2023.,
 4. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2/SOL-2 za glavni račun /status 1/). Ponuditelj navedenom potvrdom mora dokazati da mu račun u proteklih 5 (pet) mjeseci (računajući od 13. prosinca 2023.), nije bio blokiran.
 5. Popis ugovora o radovima na održavanju ili izgradnji prometnica izvršenih u 2023. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode tekućoj godini (2020., 2021. i 2022).
 6. Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo te da raspolaže strojevima i opremom potrebnim za izvršenje ugovora.
 7. Izjavu da će ukoliko bude odabran, prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, sukladno točci V. javnog natječaja.
 8. Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke na iznos od 10% procijenjene vrijednosti ponude. Jamstvo mora biti s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetna i glasiti na Naručitelja, s važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude.

VI

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Povjerenstvo neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet natječaja.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu kako bi se onemogućilo naknadno vađenje i umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. U slučaju da se listovi iz ponude mogu vaditi i vraćati bez vidljivih oštećenja ili da stranice ponude nisu propisno numerirane, ponuda je neprihvatljiva.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Prihvaća se ispunjavanje troškovnika na računalu i ispis.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi sposobnosti iz točke V. javnog natječaja
- Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja

VII

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je (uz prihvatljivost ponude) najniža cijena.
Ukoliko budu zaprimljene dvije ili više prihvatljive ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

VIII

Odluku o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2024-2028 godine. ili Odluku o poništenju predmetnog javnog natječaja, donijet će Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.
Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o predmetnoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke.
Protiv predmetne Odluke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru zadržava pravo odbijanja svih zaprimljenih ponuda ili poništenja predmetnog javnog natječaja bez ikakvih obveza prema ponuditeljima te ne snosi nikakvu odgovornost za troškove ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja na predmetnom javnom natječaju.

IX

Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će gradonačelnik Grada Biograda na Moru na period od 4 (četiri) godine.
Jedinične cijene ugovornog troškovnika su nepromjenjive.
Odabrani ponuditelj tijekom izvršenja ugovora može tražiti izmjenu pojedinih jediničnih cijena temeljem čl. 627. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

X

Odabrani ponuditelj je dužan prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om i to u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili bankarske garancije. Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predaje se u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora, s rokom valjanosti 2 (dvije) godine od isteka valjanosti ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

XI

Izvedene radove odabrani ponuditelj će obračunavati putem privremenih i okončane situacije, ispostavljenih u 4 (četiri) primjerka. Ovlaštena osoba Grada Biograda na Moru obvezna je, u roku od 15 (petnaest) dana po prijemu situacije, istu ovjeriti, a Naručitelj platiti neosporeni dio situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere.

XII

Natječajnu dokumentaciju biti će moguće preuzeti sa Internet stranice Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr)

XIII

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Bernard Vlaović, ing. građ., telefon 023/383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Predsjednik Povjerenstva
Bernard Vlaović ing. građ.

Više informacija

 • Napomena:

  Ponude se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U PERIODU 2024-2028 GODINE, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

  Rok za podnošenje ponuda je 10. siječnja 2024. godine u 12,00 sati.

 • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA