09. studenoga 2023.

JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru (13-2022)

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina kat. čest. br. 777/139, 777/140, i 6657/14, sve k. o. Biograd na Moru, KLASA: 944-01/22-01/13, URBROJ: 2198-16-01-22-3 od 13. svibnja 2022. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 3/22.) i članka 32. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 9/23.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru (13-2022)

1) Javnom natječaju biti će izložena sljedeća nekretnina u k. o. Biograd na Moru:

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Zemljišnoknjižni uložak

Namjena

Površina

Početna tržišna vrijednost nekretnine /m2

Kat. čest. br. 777/139

zk. ul. broj 11460 k. o. Biograd na Moru

Md (mješovita namjena, djelomično izgrađeno područje)

530 m2

135,50 eura/m2

Kat. čest. br. 777/140

Zk. ul. broj 11462 k. o. Biograd na Moru

Md (mješovita namjena, djelomično izgrađeno područje)

46 m2

135,50 eura/m2

Kat. čest. br. 667/14

Zk. ul. broj 4265 k. o. Biograd na Moru

Md (mješovita namjena, djelomično izgrađeno područje)

95 m2

135,50 eura/m2

 

2) Nekretnine iz točke 1. javnog natječaja u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište.

3) Početna tržišna vrijednost nekretnina koje su predmet javnog natječaja utvrđena je prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka br.: 33/2022 od 23. ožujka 2022. godine.
4) Zamjena nekretnina izvršit će se prema procjenjenim tržišnim vrijednostima nekretnina, a u slučaju da postoji razlika, ista će se isplatiti u novcu.

5) Jamčevina se ne plaća.

6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.

7) Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj. Ostale fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju navedenim uvjetima mogu sudjelovati na javnom natječaju ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnina/e koja/e se daje/u u zamjenu, slobodna/e od bilo kakvih tereta.

9) Pisana ponuda na javni natječaj mora sadržavati i istoj mora biti priloženo sljedeće:

  • osnovni podaci o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedišta, OIB, preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra za pravne osobe, podatak o kontakt osobi, broj telefona i adresa elektroničke pošte (ukoliko posjeduje),
  • oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda i oznake nekretnine ili nekretnina koje nudi u zamjenu (broj katastarske čestice, zemljišnoknjižni uložak, površina, katastarska općina),
  • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Biogradu na Moru (ne starija od 5 dana od dana objave javnog natječaja),
  • potvrde o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima i ustanovama kojih je Grad Biograd na Moru osnivač/suosnivač: Komunalac d. o. o., Biograd na Moru, Bošana d. o. o., Biograd na Moru, Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d. o. o., Biograd na Moru, Iskorak novi poduzetnički centar d. o. o., Biograd na Moru, Jankolovica d. o. o., Biograd na Moru, Croata d. o. o., Biograd na Moru, Zavičajni muzej Biograd na Moru, Gradska knjižnica Biograd na Moru, Dječji vrti Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru, Agencija za lokaln razvoj Sidraga i Turistička razvojna agencija Gnalić (ne starije od 5 dana od dana objave javnog natječaja),
  • potvrda porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne stariju od 5 dana od dana objave javnog natječaja),
  • vlastoručno potpisana izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete javnog natječaja,
  • vlastoručno potpisana izjavu o davanju suglasnosti na javnu objavu natječajnog postupka,
  • dokaz o vlasništvu (izvadak iz zemljišne knjige) za nekretnina/e koja/e se daje/u u zamjenu, slobodna/e od bilo kakvih tereta (ne stariji od 5 dana od dana objave javnog natječaja).

10) Isti ponuditelj može dati samo jednu ponudu, a u slučaju više ponuda istog ponuditelja, u razmatranje će se uzeti ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

11) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (13-2022) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

12) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

13) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 30. studenoga 2023. godine, s početkom u 13,00 sati. Otvaranju pristiglih ponuda može pristupiti ponuditelj osobno ili putem punomoćnika uz predočenje odgovarajuće punomoći za zastupanje.
14) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnina donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru po provedenom javnom natječaju. Grad Biograd na Moru ima pravo u svako doba bez obrazloženja odustati od zamjene i poništiti javni natječaj ili dio javnog natječaja, te ima pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj također poništava, a da pri tome ne odgovara za eventualnu štetu.

15) Izabrani najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od 15 dana od konačnosti odluke o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 944-01/22-01/13
URBROJ: 2198-16-01-23-5
Biograd na Moru, dana 09. studenoga 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA