25. rujna 2023.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto - viši stručni suradnik za naplatu – 1 izvršitelj/ica

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2198-16-03/1-23-2

Biograd na Moru, 25. rujna 2023. godine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

 • viši stručni suradnik za naplatu – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju udovljavati i sljedećim posebnim uvjetima:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br.  82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom  natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumjeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (članak 13. ZSN-a).

Na natječaj se mogu prijaviti, te u službu može biti primljen i raspoređen na radno mjesto kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ali nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu (članak 14. ZSN-a).

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju tražeinh uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ukoliko na kraju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu prebivališta, broj mobitela/telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, te je istoj potrebno priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava tada se kao dokaz može priložiti preslika domovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika diplome)
 • uvjerenje nadležnog suda ili iz sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama), kao i presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavlja navedene poslove,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe - odnosi se na kandidata koji ima položen državni ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslika svjedodžbe ili indeksa, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (uvjerenje, certifikat, preslika svjedodžbe ili indeksa, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu predočiti na uvid izvornike dokumenata.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu) i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.  

Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši stručni suradnik za naplatu – NE OTVARAJ“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja koja se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka o poništenju natječaja donosi se i kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat (članak 24. ZSN-a).

PROČELNICA:

Drina Bešenić, mag. oec.

Više informacija

 • Objavljeno: Javni natječaj je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru
 • Napomena:

  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata objavljena dana 10. listopada 2023. godine.

 • Status natječaja: Završen
 • Poziv na testiranje: dana 16.10.2023. (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,00 sati
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA