18. travnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnina u Biogradu na Moru (06-2022)

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 3017/1, 3016/1 i dio 3015, sve k. o. Biograd na Moru, KLASA: 944-02/22-01/06, URBROJ: 2198-16-02-22-12 od 27. listopada 2022. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 10/22.) i članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15., 5/19., 9/19., 11/21., 2/22., 12/22. i 3/23.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
radi prodaje nekretnina u Biogradu na Moru (06-2022)

I.

Javnom natječaju biti će izložene slijedeće nekretnine u k. o. Biograd na Moru:

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Zemljišnoknjižni uložak

 

Namjena

 

Površina

Početni iznos kupoprodajne cijene /m2

Jamčevina (5% početne cijene)

Kat. čest. br. 3016/1

zk. ul. broj 9814 k. o. Biograd na Moru

M1c (mješovita namjena, pretežito stanovanje, cjelovito izgrađena zona)

93 m2

166,00 €/m2

771,90 €

Kat. čest. br. 3017/1

zk. ul. broj 6348 k. o. Biograd na Moru

M1c (mješovita namjena, pretežito stanovanje, cjelovito izgrađena zona)

118 m2

166,00 €/m2

979,40 €

Dio kat. čest. br. 3015 (suvlasnički udio od 1/12 dijela)

zk. ul. broj 6456 k. o. Biograd na Moru

M1c (mješovita namjena, pretežito stanovanje, cjelovito izgrađena zona)

38,67 m2

(što odgovara površini suvlasničkog udjela od 1/12 dijela)

166,00 €/m2

320,96 €

Nekretnine koje su predmet prodaje putem javnog natječaja prodaju se kao jedna cjelina, te se može dati jedna ponuda isključivo za kupnju svih nekretnina.

II.

Predmetne nekretnine sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji imaju utvrđenu namjenu M1c (mješovita namjena, pretežito stanovanje, cjelovito izgrađena zona).

Početna kupoprodajna cijena za nekretnine izložene prodaji iznosi (166,00 €/m2):

- za nekretninu oznake kat. čest. br. 3016/1…………..…………………………...…….….. 15.438,00 € (116.317,61 kn)
- za nekretninu oznake kat. čest. br. 3017/1…………………………….…………………....19.588,00 € (147.585,79 kn)
- za suvlasnički dio (1/12 dijela) nekretnine oznake kat. čest. br. 3015……………....….…..6.419,22 € (48.365,61 kn)

Jamčevina se određuje u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene.

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Grada Biograda na Moru broj: HR27 2407 0001 8022 0000 9, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

III.

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnina iz točke I. imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96. i dr.).

Pisana ponuda za kupnju nekretnina mora sadržavati:
- naziv ponuditelja (ime, prezime, adresa, OIB),
- broj telefona (fiskna mreža ili mobitel) i adresu elektroničke pošte (ukoliko ima),
- podatak o kontakt osobi (ime, prezime, adresa, broj telefona),
- oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu,
- ponuđenu cijenu po m2 i ukupnu cijenu ponude.

Pisanoj ponudi za kupnju je potrebno priložiti sljedeće:
- presliku važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice (za fizičke osobe) odnosno izvod iz sudskog ili obrtnog registra (za pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost – obrtnici),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
- potvrdu da nema dugovanja prema trgovačkom društvu BOŠANA d. o. o., Biograd na Moru - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
- potvrdu da nema dugovanja prema trgovačkom društvu KOMUNALAC d. o. o., Biograd na Moru - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
- vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
- vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka.

IV.

Ponude sa traženom dokumentacijom se mogu dostaviti neposredno u pisarnicu Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom preporučenom pošiljkom, sve u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina (06-2022) - ne otvaraj ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

V.

Pisane ponude sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

VI.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 08. svibnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati.

VII.

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Ukoliko za nekretninu budu zaprimljene dvije ili više ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

VIII.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.

Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi ostali uvjeti iz natječaja. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj, ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

IX.

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, a natjecatelj iznos kupoprodajne cijene plaća u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

X.

Izabrani natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XI.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, telefon 023/383-150, 383-003, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 944-02/22-01/06
URBROJ: 2198-16-01-23-36
Biograd na Moru, dana 14. travnja 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA