16. veljače 2023.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/icu Društva - jedinog člana Uprave Društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje

ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o.
Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru
OIB: 12572181416

Biograd na Moru, 16. veljače 2023. godine

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22. i 114/22.), članaka 22. i 25. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25. studenoga 2020. godine, i članka 2. Pravilnika o postupku i kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje direktora trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o., za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, od 11. veljače 2022. godine, izmijenjenog i dopunjenog Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika od 15. srpnja 2022. godine i Pravilnikom o II. izmjenama Pravilnika od 15. veljače 2023. godine, te članka 2. Odluke Skupštine Društva o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za izbor i imenovanje uprave – direktora trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o. od 16. veljače 2023. godine, Skupština Društva dana 16. veljače 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/icu Društva - jedinog člana Uprave Društva
ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o. za poticanje gospodarskog razvoja,
savjetovanje i zastupanje

Za direktora/icu Društva može biti imenovana osoba, koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22. i 114/22.), ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • posebna znanja i sposobnost: radne, stručne i organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • aktivno poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude,
 • nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 143/21.),
 • nepostojanje zapreke iz članka 432. u svezi s člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22. i 114/22.).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni dostaviti:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim natječajem (u presliku),
 • elektronički zapis (u slučaju da je podnesen zahtjev u elektroničkom obliku Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovisko osiguranje koja se izdaje na osobno traženje u područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku, ne starije od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta potrebnog radnog iskustva od najmanje dvije (2) na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca i slično, u presliku),
 • elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda (u izvorniku, ne starije od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva),
 • Program rada Društva za mandatno razdoblje od četiri (4) godine,
 • izjava kandidata/kinje, ovjerena kod javnog bilježnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22. i 114/22.) (u izvorniku, ne starije od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva),
 • izjava kandidata/kinje, ovjerena kod javnog bilježnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 143/21.) (u izvorniku, ne starije od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika važeće vozačke dozvole),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu, uvjerenje o osposobljenosti za rad na računalu, iskaz ocjena visokoškolske ustanove iz koje vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugu odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike, u presliku),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (iskaz ocjena visokoškolske ustanove iz koje vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, drugu odgovarajuća potvrda ovlaštenog organizatora tečajeva stranog jezika iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj, u presliku).

Direktor/ica Društva imenuje se na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o., Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE“.

Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka ispitati će ponude i obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete, te dati Skupštini Društva prijedlog kandidata za imenovanje direktora – Upravu Društva.

Na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru kao jedinog osnivača Društva (www.biogradnamoru.hr) objavit će se vrijeme održavanja provjera znanja i sposobnosti – intervjua kandidata u vezi sa projekcijom planiranih aktivnosti s ciljem unapređenja poslovanja Društva za četverogodišnje razdoblje (program rada), najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Smatra se da je kandidat, koji se nije odazvao pozivu na razgovor – intervju, povukao prijavu na natječaj.

Odluku o imenovanju direktora/ice donosi Skupština Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka, a obavijest o imenovanju dostavlja se svim kandidatima/kinjama u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Skupština Društva zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku i bez posebnog obrazloženja.

U slučaju poništenja ovog javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Gradonačelnik
Grada Biograda na Moru
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

 

kao Skupština Društva
ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d.o.o.

Više informacija

 • Objavljeno: Objavljeno 16. veljače 2023.
 • Napomena:

  Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

  Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o., Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE“.

 • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA