15. veljače 2023.

II. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 40. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 8/22.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023. godini KLASA:604-01/22-02/01, URBROJ:2198-16-01-23-7 od 15. veljače 2023. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 15. ožujka 2023. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2022/2023.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023. zaključuje se sa brojem od 3 studenta, i to:

REDOVITI STUDENT II. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVUČILIŠNOG STUDIJA

 1. ANDREA STRPIĆ, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za Biologiju, Biologija,

REDOVITI STUDENT III. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. IVAN DOMINIS, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora, Biologija i tehnologija mora,

REDOVITI STUDENT I. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA,

 1. VINKO BIRKIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Naftno rudarstvo, smjer Opće naftno rudarstvo.

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

KLASA:604-01/22-02/01
URBROJ:2198-16-01-23-09
Biograd na Moru, 15. ožujka 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.


Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-01/22-02/01, URBROJ:2198-16-01-22-1 od 29. rujna 2022. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 15. veljače 2023. godine, raspisuje

II. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022./2023.

1. Grad Biograd na Moru u akademskoj godini 2022./2023. dodijeliti će stipendije u iznosu od 92,90 €, (700,00 kuna), * Fiksni tečaj (7,53450), mjesečno za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima.
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.
Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija, da ne odjave prebivalište s područja grada Biograda na Moru, te da ne promijene studij za koji im je stipendija dodijeljena.

2. Gradonačelnik utvrđuje rang - listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Biograda na Moru.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području grada Biograda na Moru,
 • da je postigao opći uspjeh u visini prosječne ocjene 3,0 i više za završni razred obrazovanja u srednjoj školi te 2,5 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu, te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.
 • da imaju status redovitog studenta.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.
Studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije, ali se iste moraju odreći i u slučaju dobivanja stipendije Grada Biograda na Moru.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj,
 • koji su na upisnom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveze studenta.

4. Mjerila za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini studija, a za studente prve godine studija prosjek ocjena srednjoškolskog obrazovanja i u završnoj godini školovanja i
 • socijalni status.

5. Uz prijavu potrebno je priložiti:

 1. prijavu za dodjelu s kratkim životopisom ( u zamolbi navesti mogućnost kontakta – telefon, mobitel, e-mail adresa),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 3. uvjerenje o prebivalištu studenta i svih članova obitelji (izdano poslije datuma objave natječaja),
 4. potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2022./2023. godini (s naznakom smjera i studijske grupe),
 5. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija),
 6. a) studenti koji su upisali prvu godinu studija:
  - preslike svih razreda srednje škole,
  - presliku svjedodžbe o završnom radu,
  - presliku svjedodžbe o položenim ispitima državne mature,
  b) ostali studenti:
  - prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istoga, te uz potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij,
 7. pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju, odnosno da će se iste odreći ukoliko ostvari pravo na stipendiju Grada Biograda na Moru (vlastoručno napisati i potpisati izjavu),
 8. pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati i potpisati izjavu),
 9. isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj:
  • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),
  • dokaz o invalidnosti jednog/oba roditelja 80% i više (rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje postotak invalidnosti),
  • dokaz da je obitelj kandidata korisnik socijalne pomoći ili dječjeg doplatka (uvjerenje Centra za socijalnu skrb pribavljeno u tijeku trajanja natječaja),
  • dokaz da su članovi obitelji kandidata iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre).
  Grad Biograd na Moru zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

6. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 02. ožujka 2023. godine poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjela Grada Biograda na Moru Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru (s naznakom II. Natječaj „za stipendiju na preddiplomskom studiju“, „za stipendiju na integriranom studiju“ ili „za stipendiju na diplomskom studiju“) ili osobno u pisarnicu.
Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru i mogu se dobiti na istoj adresi u Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno preuzeti s internet stranice Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

7. Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata – podnositelja prijave na natječaj te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od trideset (30) dana od dana završetka roka za dostavu prijava. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Biograda na Moru, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog iste. O prigovoru se odlučuje rješenjem u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za prigovor.

8. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobiti od kontakt institucije: Grad Biograd na Moru - Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, tel. 023-383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

KLASA: 604-01/22-02/01
URBROJ: 2198-16-01-23-7
Biograd na Moru, 15. veljače 2023. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

 • Objavljeno: Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023. objavljen dana 15. ožujka 2023.
 • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA