19. siječnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ (II. krug javnog natječaja) radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-01/22-02/02, URBROJ: 2198-16-01-22-1 od 23. studenoga 2022. godine, i Odluke KLASA: 372-01/22-02/02, URBROJ: 2198-16-01-23-5 od 18. siječnja 2023. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J
(II. krug javnog natječaja)
radi davanja u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

I.

PREDMET NATJEČAJA:
Predmet ovog natječaja je poslovni prostor u vlasništvu Grada Biograda na Moru i to:

Rbr.

LOKACIJA

NAMJENA – DJELATNOST

Katastarska čestica

Razdoblje zakupa

Površina prostora

Početna cijena zakupa u kunama sa PDV-om (mjesečno)

1.

Skladište u Neretvanskoj ulici u Biogradu na Moru

Ostale djelatnosti (skladište)

775 k. o. Biograd na Moru

1 godina

250 m2

1.312,50 € mjesečno

(9.889,04 kn* mjesečno)

 

II.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:
Poslovni prostor iz točke I. ovog javnog natječaja daje se u zakup na vrijeme od jedne (1) godine.

III.

POČETNA CIJENA ZAKUPA:
Početna cijena zakupa u II. krugu javnog natječaja (umanjena za 30% od cijene iz I. kruga natječaja) za navedeni poslovni prostor iznosi 1.050,00 € mjesečno + PDV u iznosu od 262,50 € (7.911,23 kn* mjesečno + PDV u iznosu od 1.977,81 kn*).

*fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn

IV.

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja.

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 25% od početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor, uplatom u korist žiro računa Grada Biograda na Moru broj: HR2724070001802200009, otvoren kod OTP BANKA d. d., model plaćanja: HR68, s pozivom na broj: 7722 –OIB ponuditelja.

Sudioniku javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj za tu lokaciju će se ponoviti.

V.

KRITERIJ ZA ODABIR:
Uz prihvatljivost ponude, osnovni kriterij odabira najpovoljnijeg ponuditelja jest najviša ponuđena cijena zakupa.

VI.

SADRŽAJ PONUDE:
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe (naziv, sjedište, telefon/mobitel, e-mail, podaci o kontakt osobi),
- izvornik ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno izvornik ili ovjerena preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti i preslika osobne iskaznice za fizičku osobu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda za natječaj,
- ponuđeni iznos zakupnine po m2 mjesečno uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost,
- potvrda o nedugovanju prema Gradu Biogradu na Moru, i trgovačkim društvima u njegovu vlasništvu/suvlasništvu ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja ili obročno plaćanje navedenih obveza, uz uvjet da se natjecatelj pridržava svih rokova plaćanja (Bošana d. o. o. i Komunalac d. o. o. – ne starije od 5 dana od dana podnošenja pisane ponude),
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema državnom proračunu ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja ili obročno plaćanje navedenih obveza, uz uvjet da se natjecatelj pridržava svih rokova plaćanja (ne starija od 5 dana od dana podnošenja pisane ponude),
- broj poslovnog računa sudionika natječaja i naziv banke za povrat jamčevine,
- dokaz o pravu prednosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (ukoliko se na isto poziva u ponudi),
- izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja.

VII.

Ponude na javni natječaj dostavljaju se Gradu Biogradu na Moru, Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, najkasnije do 06. veljače 2023. godine do 09,00 sati.

Bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog u prethodnom stavku, odnosno ponuda mora biti zaprimljena u gradskoj pisarnici do toga trenutka.

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude.

U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnici Grada Biograda na Moru.

Osobe koje žele ostvariti prvenstveno pravo iz članka 6. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/19.), dužne su sudjelovati u postupku natječaja, istaknuti u ponudi pravo prvenstva, a ukoliko njihova ponuda nije ponuda sa najvišom cijenom, pravo prvenstva ostvaruju prihvatom najviše postignute zakupnine.

VIII.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Sudionici natječaja biti će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda: Protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja stranka može podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen pisano, a odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Izabrani ponuditelj dužan je pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sastavlja se u pisanom obliku te se potvrđuje (solemnizira) po javnom bilježniku, koji trošak snosi zakupnik.

IX.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

KLASA: 372-01/22-02/02
URBROJ: 2198-16-01-23-6
Biograd na Moru, 18. siječnja 2023. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Napomena:

    Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA