17. siječnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru (34-2021)

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine kat. čest. br. 777/134, za suvlasnički dio kat. čest. br. 659/4, 659/6, 659/8 i 659/9, sve k. o. Biograd na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 12/21. i 10/22.), i članka 2. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15., 5/19., 9/19., 11/21., 2/22. i 12/22), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J
radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru (34-2021)

1) Predmet zamjene je slijedeća nekretnina:
- nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake kat. čest. br. 777/134, površine 501 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 11455 k. o. Biograd na Moru,
koja se mijenja za
- nekretnine u suvlasništvu fizičke osobe oznake: kat. čest. br. 659/4, površine 642 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5877 k. o. Biograd na Moru (suvlasnički dio pod rbr. 2.: ½ suvlasničkog dijela), kat. čest. br. 659/6, površine 162 m2, kat. čest. br. 659/8, površine 464 m2 i kat. čest. br. 659/9, površine 180 m2, sve upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5878 k. o. Biograd na Moru (sve suvlasnički dio pod rbr. 2.: ½ suvlasničkog dijela).

2) Nekretnina kat. čest. br. 777/134 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnine u suvlasništvu fizičke osobe djelomično predstavljaju planiranu javnoprometnu površinu, a djelomično se nalaze i unutar obuhvata planiranog zahvata izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta aglomeracije.

3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka (za kat. čest. br. 777/134 br.: 36/2022 u iznosu od 135,49 €/m2 (1.020,86 kn/m2); za kat. čest. br. 659/9 br.: 82/2022, za kat. čest. br. 659/6 i 659/8 br.: 85/2022, i za kat. čest. br. 659/4 br.: 84/2022, sve u iznosu od 131,71 €/m2 (992,38 kn/m2).

4) Zamjena nekretnina izvršit će se prema tržišnoj vrijednosti iz točke 3., uz isplatu eventualne razlike u vrijednosti.

5) Jamčevina se ne plaća.

6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.

7) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).

8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu suvlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 659/4, 659/6, 659/8, i 659/9, sve k. o. Biograd na Moru, sve za suvlasnički udio pod rbr. 2.: ½ suvlasničkog dijela.

9) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, naziv i podaci o punomoćniku (ukoliko ga ima) te je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice ponuditelja, te ovjerenu punomoć (ukoliko ima punomoćnika),
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.
NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) ili 9.b) mora sadržavati:

  1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
  2. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
  3. dokaz o suvlasništvu nekretnina (izvadak iz zemljišne knjige) označenih kao kat. čest. br. 659/4, 659/6, 659/8 i 659/9, sve k. o. Biograd na Moru (sve za suvlasnički udio pod rbr. 2.: ½ suvlasničkog dijela) - ne stariji od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
  4. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da je suglasan sa javnom objavom svojih osobnih podataka u rezultatima javnog natječaja.

10) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnine (34-2021) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

11) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

12) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

13) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 03. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati.

14) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnine donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru po provedenom javnom natječaju. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

15) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 947-01/21-01/34
URBROJ: 2198-16-01-23-16
Biograd na Moru, 17. siječnja 2023. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Napomena:

    Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 03. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati.

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA