17. studenoga 2022.

Javni natječaj radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru (32-2021)

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina kat. čest. br. 777/132 i 777/112, za kat. čest. br. 654/8 i 654/6, sve k. o. Biograd na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 12/21. i 10/22.), i članka 2. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15., 5/19., 9/19., 11/21. i 2/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru (32-2021)

1) Predmet zamjene su slijedeće nekretnine:
- nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake kat. čest. br. 777/132, površine 358 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 11452 k. o. Biograd na Moru, i kat. čest. br. 777/112, površine 86 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10350 k. o. Biograd na Moru,
koje se mijenjaju za
- nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba oznake: kat. čest. br. 654/8, površine 276 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 11441 k. o. Biograd na Moru, i 654/6, površine 68 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1761 k. o. Biograd na Moru.

2) Nekretnine kat. čest. br. 777/132 i kat. čest. br. 777/112, obje k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnine kat. čest. br. 654/8 i kat. čest. br. 654/6, obje k. o. Biograd na Moru, u vlasništvu fizičkih osoba predstavljaju planiranu javnoprometnu infrastrukturnu površinu, te površine preko kojih je planirana izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka (za kat. čest. br. 777/132 i 777/112 br.: 34/2022 u iznosu od 1.020,86 kn/m2 / 135,49 €/m2*; za kat. čest. br. 654/6 br.: 80/2022, za kat. čest. br. 654/8 br.: 81/2022, sve u iznosu od 992,38 kn/m2 / 131,71 €/m2*).

4) Zamjena nekretnina izvršit će se prema tržišnoj vrijednosti iz točke 3., uz isplatu eventualne razlike u vrijednosti.

5) Jamčevina se ne plaća.

6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.

7) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).

8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 654/8 i 654/6, obje k. o. Biograd na Moru.

9) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, naziv i podaci o punomoćniku (ukoliko ga ima) te je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice ponuditelja, te ovjerenu punomoć (ukoliko ima punomoćnika),
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.
NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) ili 9.b) mora sadržavati:

  1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
  2. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
  3. dokaz o vlasništvu nekretnina (izvadak iz zemljišne knjige) označenih kao kat. čest. br. 654/8 i 654/6, obje k. o. Biograd na Moru - ne stariji od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
  4. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da je suglasan sa javnom objavom svojih osobnih podataka u rezultatima javnog natječaja,

*fiksni tečaj konverzije 7,53450
10) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnine (32-2021) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

11) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

12) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

13) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 05. prosinca 2022. godine, s početkom u 13,30 sati.

14) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnine donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru po provedenom javnom natječaju. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

15) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 947-01/21-01/32
URBROJ: 2198-16-01-22-15
Biograd na Moru, 17. studenoga 2022. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Napomena:

    Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 05. prosinca 2022. godine, s početkom u 13,30 sati.

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA