09. studenoga 2022.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2022./2023. godinu

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:604-01/22-01/02, URBROJ:2198-16-01-22-3 od 09. studenoga 2022. godine, a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke dioničko društvo i Grada Biograda na Moru od 02. studenoga 2022. godine (KLASA:604-01/22-01/02, URBROJ:2198-16-01-22-1), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 09. studenoga 2022. godine, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
za akademsku 2022./2023. godinu

 

I.

Grad Biograd na Moru će za akademsku 2022./2023. godinu dodijeliti stipendije sukladno iznosu od 40.000,00 kuna, (5.308,91 €), za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima s područja grada Biograda na Moru iz obitelji slabijeg imovnog stanja, u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, (132,72 €).
* Fiksni tečaj konverzije (7,53450)

II.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju imaju studenti, izuzev apsolvenata, koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • su kao redoviti studenti upisani na preddiplomski, diplomski, stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj,
 • imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
 • nemaju stipendiju ili druge novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta.

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja jesu materijalni i socijalni položaj, a korektivni kriterij je opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja, uz ispunjenje navedenog u glavi II. ovog Natječaja.

 1. Materijalni položaj:
  Ovaj uvjet ispunjava korisnik, ako nema mjesečni prihod veći od:
  - samac 5.000,00 kuna
  - dvočlana obitelj 7.000,00 kuna
  - tročlana obitelj 9.000,00 kuna
  - četveročlana obitelj 12.000,00 kuna
  - za svakog daljnjeg člana 1.000,00 kuna.

  Materijalni položaj studenta boduje se kako slijedi:
  1. samac
  - do 3.000,00 kuna                                 100 bodova
  - od 3.001,00 do 4.000,00 kuna               70 bodova
  - od 4.001,00 do 5.000,00 kuna               40 bodova

  2. dvočlana obitelj
  - do 5.000,00 kuna                                 100 bodova
  - od 5.001,00 do 6.000,00 kuna               70 bodova
  - od 6.001,00 do 7.000,00 kuna               40 bodova

  3. tročlana obitelj
  - do 7.000,00 kuna                                100 bodova
  - od 7.001,00 do 8.000,00 kuna              70 bodova 
  - od 8.001,00 do 9.000,00 kuna               40 bodova

  4. četveročlana obitelj
  - do 10.000,00 kuna                               100 bodova
  - od 10.001,00 do 11.000,00 kuna           70 bodova
  - od 11.001,00 do 12.000,00 kuna           40 bodova 

5. za svakog daljnjeg člana 1.000,00 kuna                30 bodova.

 1. Socijalni položaj studenta boduje se kako slijedi:

 

1. ako kandidat nema oba roditelja                                        60 bodova

2. ako je kandidatu aktom ovlaštene institucije utvrđen jedan od oblika invalidnosti od 80% i više 60 bodova o manje od 80%                             40 bodova

3. ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje pravo na stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb                                                                                      60 bodova

4. ako kandidat nema jednog roditelja                                                                             40 bodova

5. ako je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima financijsku pomoć od drugog roditelja                                                                     20 bodova

6. ako je kandidat iz obitelji sa više djece:

- za svako predškolsko dijete u obitelji kandidata ili dijete na školovanju u mjestu prebivališta                                          10 bodova,

- za svako dijete u obitelji kandidata na školovanju izvan mjesta prebivališta                                                                       20 bodova.

 1. Opći uspjeh u prethodnom školovanju:

U slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti s boljim općim uspjehom u prethodnoj godini školovanja, ukoliko i po tom kriteriju budu izjednačeni prednost se daje studentu na višoj godini studija.

IV.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti:
1. popunjeni obrazac OTP stipendije (preuzeti ga na stranici www.biogradnamoru.hr), 2. domovnicu (presliku),
3. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana),
4. potvrdu o redovitom studiju u akademskoj 2022./2023. godini,
5. isprave kojima dokazuju svoj materijalni i socijalni položaj:

 • dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja zamolbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade,
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju). U slučaju da se ne mogu dostaviti prethodno navedene potvrde dostavlja se potvrda Porezne uprave o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja,
 • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),
 • dokaz o invalidnosti kandidata,
 • ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja,
 • dokaz da su članovi obitelji kandidata iz obitelji sa više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre),

6. presliku svjedodžbe posljednje godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine,

7. ovjeren prijepis ocjena za prethodnu godinu studija za ostale studente (ukoliko fakultet ne izdaje prijepis ocjena po godinama, priložiti presliku cijelog indeksa).

V.

Prijave se podnose od 09. do 25. studenoga 2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (u pdf formatu) predaju se u natječajnom roku na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili šalju preporučenom poštom na adresu Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, uz napomenu „Za OTP stipendiju“. Iznimno se mogu predati osobno u prizemlje Grada Biograda na Moru – portiru (u slučaju skorog isteka roka ili nadopune dokumentacije). Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Sve informacije oko natječaja i potrebne dokumentacije mogu se dobiti na sljedeći kontakt: - Drina Bešenić 023/383-150, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Privremena bodovna lista bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr .

KLASA: 604-01/22-01/02
URBROJ: 2198-16-01-21-4
Biograd na Moru, 09. studenoga 2022. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

 

Više informacija

 • Objavljeno: PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. objavljen na mrežnoj stranicic Grada Biograd na Moru dana 05. prosinca 2022. godine
 • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA