04. studenoga 2022.

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograda na Moru

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/19., 8/19., 8/21. i 10/22.) te Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograd na Moru KLASA: 363-04/22-04/85, URBROJ: 2198-16-01-22-1 od 04. studenoga 2022. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 04. studenoga 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograda na Moru

 

I.

Daju se u zakup lokacije na javnoj površini (postojeće lokacije) na dijelu kat. čest. broj 3200/1 k.o. Biograd na Moru, kako slijedi:

Lokacija:

Oznaka lokacije:

Djelatnost:

Početna cijena/kn/EUR/godišnje

dio kat. čest. broj 3200/1 k.o. Biograd na Moru - ŠETNICA

1

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

2

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

3

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

4

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

5

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

6

prodaja točenog sladoleda, smoothija, shakeova i sl.

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

7

izrada tetovaža

16.801,94 kn/

2.230,00 EUR

8

prodaja palačinki, kokica i spiralnog krumpira, kukuruza i sokova

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

13

bankomat

35.035,43 kn/

4.650,00 EUR

15

fast food ( i sokovi )

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

16

voćne salate i sokovi

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

17

prodaja palačinki, kokica i spiralnog krumpira, kukuruza i sokova

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

19

prodaja pekarskih proizvoda

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

20

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i slično

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

24

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, igračaka i slično

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

25

prodaja sladoleda

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

26

prodaja palačinki, kokica, spiralnog krumpira, kukuruza i sokova

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

27

prodaja meda, proizvoda od meda i rakije u suvenirskom pakiranju

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

28

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, igračaka i slično

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

29

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, igračaka i slično

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

30

prodaja voća

16.801,94 kn/

2.230,00 EUR

 

33

Prodaja vafli

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

 

II.

Daju se u zakup lokacije na javnoj površini ( postojeće lokacije )  na području grada Biograda na Moru, kako slijedi:

Lokacija:

Oznaka lok:

Djelatnost:

Početna cijena:

kat. čest. broj 3233

40

pružanje usluga masaže

16.801,94 kn

dio kat. čest. broj 3212

 

41

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, igračaka i slično

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

42

prodaja palačinki, kokica, spiralnog krumpira, kukuruza i sokova

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

43

bankomat

35.035,43 kn/

4.650,00 EUR

dio kat.čest. br. 3388/1

48

prodaja sladoleda

28.631,10 kn/

3.800,00 EUR

dio kat.čest.br. 3392/2

51

bankomat

35.035,43 kn/

4.650,00 EUR

 

III.

Daju se u zakup lokacije na javnoj površini( postojeće lokacije )  na području grada Biograda na Moru, kako slijedi:

Lokacija:

Oznaka lokacije:

Djelatnost:

Početna cijena:

dio kat. čest. broj 1670/2

(terasa „Velebit“)

 

Velebit 1

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

37.823,19 kn/

5.020,00 EUR

Velebit 2

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

37.823,19 kn/

5.020,00 EUR

Velebit 3

prodaja suvenira, bižuterije i razglednica, keramike, ljetne galanterije, tekstila, igračaka i sl.

37.823,19 kn/

5.020,00 EUR

 

IV.

Sve navedene lokacije (pod točkom I., II. i III. natječaja) daju se u zakup na vrijeme od 4 godine i to lokacije pod točkom I. i II. natječaja za razdoblje od 21. lipnja 2023. godine do 21. lipnja 2027. godine a za lokacije pod točkom III. natječaja za razdoblje od 01. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2027. godine.

V.

Postojeći izložbeni prostor ispred pokretnih naprava na predjelu Šetnice te plaže Soline (za postavljanje stalaka i izlaganje robe) dodatno se naplaćuje po cijeni od 1.393,88 kn/185,00 EUR po m2 zauzete površine a što će se regulirati ugovorom o zakupu javne površine za postavljanje pokretne naprave.

VI.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime, prezime, adresu prebivališta, OIB (ukoliko je ponuditelj fizička osoba) odnosno ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost – obrtnik) odnosno naziv, sjedište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- presliku rješenja o upisu u registar obrtnika (presliku obrtnice) ili presliku rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe)
- oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda,
- visinu ponuđene cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o.); ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba (navedene potvrde ne smiju biti starije od 8 dana od dana objave natječaja).
- potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe ili predaji bankarske garancije te
- potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 5738-OIB ponuditelja.
Jedan natjecatelj (jedna fizička ili pravna osoba) može se natjecati samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju.
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

VII.

Prethodni korisnik javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost, a kojoj je predviđena mogućnost zakupa javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljske terase i korisnik javne površine za postavljanje pokretne naprave u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost, a koja nema pravo zakupa javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljske terase i korisnik javne površine za postavljanje pokretne naprave u kojoj se obavlja trgovačka djelatnost, a koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja, a u potpunosti je izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.
Prethodni korisnik javne površine dužan je u ponudi navesti da ima pravo prvenstva na određenoj lokaciji za koju se natječe. Dokaz o pravu prednosti nije potrebno prilagati ponudi budući da će isto provjeriti nadležno Povjerenstvo uvidom u evidenciju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru.

VIII.

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od pet članova koje imenuje Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu na natječaj dostaviti Gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a Gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od 8 (osam) dana.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

IX.

Izabrani najpovoljniji ponuditelji su dužni, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od tri (3) dana od primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu koji se sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu o trošku zakupnika, a istovremeno sa sklapanjem ugovora sa zakupodavcem u formi javnobilježničkog akta zaključiti i sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zakupnika ili treće osobe s tim da nekretnina koja je predmet zaloga ne smije biti opterećena hipotekama ili bilo kakvim drugim stvarnim teretima (izuzev založnog prava osnovanog u korist Grada povodom legalizacije temeljem Odluke o komunalnom doprinosu) ili dostaviti Gradu bankarsku garanciju, u protivnom izabrani ponuditelj gubi pravo na zakup javne površine, a Gradonačelnik može u daljnjem roku od 8 (osam) dana istu javnu površinu dodijeliti prvom slijedećem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža od 10% u odnosu na najpovoljniju ponudu a u slučaju veće razlike može poništiti odluku i javni natječaj i raspisati novi natječaj.
Ukoliko izabrani ponuditelj uplati cjelokupan godišnji iznos zakupnine zaključno do 01. kolovoza tekuće godine nije dužan sklopiti navedene sporazume iz stavka 1. odnosno nije dužan dostaviti bankarsku garanciju.

X.

Rok za dostavu ponuda je 14. studenoga 2022. godine do 11.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

XI.

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 14. studenoga 2022. godine u 13.00 sati.
Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Napomena:

    Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 14. studenoga 2022. godine u 13.00 sati.

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA