26. listopada 2022.

JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru (42-2022)

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za zamjenu nekretnine u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/22-01/42, URBROJ: 2198/16-02-22-1 od 25. listopada 2022. godine, i članka 2. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15., 5/19., 9/19., 11/21. i 2/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru (42-2022)

1) Predmet zamjene je slijedeća nekretnina:
- nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake kat. čest. br. 2317/4, Granda, površine 19 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10420 k. o. Biograd na Moru,
koja se mijenja za
- nekretninu u suvlasništvu fizičkih osobe oznake kat. čest. br. 2300/5, Granda, površine 53 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2180 k. o. Biograd na Moru.

2) Nekretnina kat. čest. br. 2317/4 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnina kat. čest. br. 2300/5 k. o. Biograd na Moru, u suvlasništvu fizičkih osoba predstavlja planiranu javnu površinu (javnoprometnu površinu – Paklenička ulica).

3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka (772,36 kn/m2 / 102,51 €/m2*).

4) Zamjena nekretnina vršit će se prema tržišnoj vrijednosti iz točke 3., uz isplatu eventualne razlike u vrijednosti.

5) Jamčevina se ne plaća.

6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.

7) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).

8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine oznake kat. čest. br. 2300/5 k. o. Biograd na Moru.

9) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, naziv i podaci o punomoćniku (ukoliko ga ima) te je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice ponuditelja, te ovjerenu punomoć (ukoliko ima punomoćnika),
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.
NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) ili 9.b) mora sadržavati:
1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
2. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
3. dokaz o vlasništvu nekretnine (izvadak iz zemljišne knjige) označene kao kat. čest. br. 2300/5 k. o. Biograd na Moru - ne stariji od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
4. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da je suglasan sa javnom objavom svojih osobnih podataka u rezultatima javnog natječaja,

10) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnine (42-2022) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

11) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.
*fiksni tečaj konverzije 7,53450

12) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

13) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 14. studenoga 2022. godine, s početkom u 13,00 sati.

14) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnine donosi gradonačelnik Grada Biograda na Moru po provedenom javnom natječaju. Gradonačelnik Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

15) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 944-01/22-01/42
URBROJ: 2198-16-01-22-2
Biograd na Moru, 26. listopada 2022. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA