14. listopada 2022.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 777/18 k.o. Biograd na Moru)

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 777/18 k.o. Biograd na Moru), KLASA: 944-01/21-01/64, URBROJ: 2198-16-01-22-4, od dana 13. listopada 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 777/18 k.o. Biograd na Moru)

1.

Javnom natječaju bit će izložena nekretnina kat. čest. br. 777/18 k. o. Biograd na Moru, površine 2.544 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 5499.

2.

Prostorna namjena nekretnine je gospodarska-poslovna-komunalno servisna (K3), sukladno Urbanističkom planu uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad), „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 8/2021.

3.

Temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka Olivera Jadrijeva, određena je početna kupoprodajna cijena nekretnine a koja iznosi 8.000.880,00 kn (3.145,00 kn/m2)

4.

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:
1. Model A – jednokratno plaćanje,
2. Model B – plaćanje u 3 (tri) jednake godišnje rate.

5.

Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti na žiro račun Grada Biograda na Moru iznosi 400.044,00 kn.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na račun Grada Biograda na Moru IBAN: HR2724070001802200009, model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB.

6.

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnine iz točke II. ove Odluke imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).
Natjecatelji u ponudi trebaju naznačiti naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon, cijenu ponude, model plaćanja, te priložiti:
1. Presliku osobne iskaznice ili putovnice (za fizičke osobe) odnosno izvod iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja (za pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost – obrtnici)
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
3. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.). Potvrde ne smiju biti starije od 5 (pet) dana od dana objave javnog natječaja.
4. Vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka
5. Vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

7.

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE K.Č.BR. 777/18, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

8.

Rok za podnošenje ponuda je 24. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

9.

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Ukoliko za nekretninu budu zaprimljene dvije ili više ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

10.

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 24. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

11.

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

12.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Gradonačelnika Grada Biograda na Moru. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj ili dio natječaja i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

13.

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a natjecatelj iznos plaća u cijelosti (za model A) ili prvu ratu iznosa (za model B) najkasnije 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.

14.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

15.

Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

16.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Davor Ivanović, dipl. ing. građ., telefon 023/383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA