10. listopada 2022.

Javni natječaj za prodaju 2 građevinska zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8 (kat. čest. br. 609/15 i 777/81 k.o. Biograd na Moru)

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8 (kat. čest. br. 609/15 i 777/81 k.o. Biograd na Moru), KLASA: 944-02/22-01/13, URBROJ: 2198-16-01-22-3, od dana 10. listopada 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju 2 građevinska zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8 (kat. čest. br. 609/15 i 777/81 k.o. Biograd na Moru)

1.

Javnom natječaju bit će izložena 2 građevinska zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene:

 1. kat. čest. br. 609/15 k. o. Biograd na Moru, površine 8.588 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 11186,
 2. kat. čest. br. 777/81 k. o. Biograd na Moru, površine 2.379 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 11290

2.

Prostorna namjena nekretnine je gospodarska-poslovna (K2-pretežito trgovačka), sukladno Urbanističkom planu uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8, “Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2021.

3.

Temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka Marina Beverina, određena je početna kupoprodajna cijena nekretnina a koja iznosi:

 1. za kat. čest. br. 609/15 k. o. Biograd na Moru.....................................5.700.000,00 kuna,
 2. za kat. čest. br. 777/81 k. o. Biograd na Moru.....................................1.580.000,00 kuna

4.

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:

 1. Model A – jednokratno plaćanje pri čemu kupac nekretnine ostvaruje popust od 25% kupoprodajne cijene,
 2. Model B – plaćanje u 3 (tri) jednake godišnje rate.

5.

Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti na žiro račun Grada Biograda na Moru iznosi:

 1. za kat. čest. br. 609/15 k. o. Biograd na Moru.....................................1.425.000,00 kuna,
 2. za kat. čest. br. 777/81 k. o. Biograd na Moru........................................395.000,00 kuna.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na račun Grada Biograda na Moru IBAN: HR2724070001802200009, model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB.

6.

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnine iz točke 1. ove Odluke imaju domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Natjecatelji u ponudi trebaju naznačiti naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon, cijenu ponude, model plaćanja, te priložiti:

 1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja)
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
 3. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.). Potvrde ne smiju biti starije od 5 (pet) dana od dana objave javnog natječaja.
 4. Kratak opis planirane investicije (djelatnost koju namjerava obavljati, planirana veličina objekta u m2, potrebni energenti: struja (kW), voda (m3/h) itd., planiran broj novozaposlenih radnika)
 5. Izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka
 6. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

7.

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

8.

Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

9.

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10.

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

11.

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

12.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Gradonačelnika Grada Biograda na Moru. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj ili dio natječaja i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

13.

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a natjecatelj iznos plaća u cijelosti (za model A) ili prvu ratu iznosa (za model B) najkasnije 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.

14.

Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku od 2 (dvije) godine, a djelatnost u roku od 3 (tri) godine po sklapanju ugovora, odnosno zemljište privesti namjeni u roku od 5 (pet) godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa natječajem, Grad ima pravo raskinuti ugovor.

15.

U slučaju nepoštivanja roka iz točke 15. ovog natječaja, ili promjene djelatnosti koja nije u skladu s natječajem, ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu. Istovremeno sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora, zaključit će se i sporazum o raskidu ugovora o kupoprodaji nekretnine i ponovnom upisu prava vlasništva zemljišta u korist Grada Biograda na Moru. Sporazum o raskidu ugovora bit će deponiran kod javnog bilježnika, a predat će se prodavatelju (Gradu Biogradu na Moru) uz pisanu obavijest o nepoštivanju ugovorne odredbe o ugovorenom roku u kojem se zemljište ima privesti namjeni.

16.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

17.

Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

18.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Davor Ivanović, dipl. ing. građ., telefon 023/383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA