Najčešća pitanja

Zašto se i po kojim osnovama plaća komunalna naknada?

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04.,110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13. )  komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Članak 22. rečenog zakona kaže: “sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenoga građevnog zemljišta”.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA