Savjet mladih Grada Biograda na Moru

O savjetu mladih

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, prvom Zakonu Republike Hrvatske koji se direktno odnosi na mlade, Grad Biograd na Moru je 17. rujna 2007. godine imenovao je svoj prvi Savjet mladih koji broji sedam članova. Aktualan saziv Savjeta mladih imenovan je 25. ožujka 2022. godine.

Savjet mladih Grada Biograda na Moru je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Biograda na Moru. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Savjet mladih predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade te način njihova rješavanja.

Savjet mladih u svom radu koristi stručne službe Grada Biograda na Moru kako bi operacionalizirao svoju ulogu ka konkretnijem rješavanju problema mladih i ispunjavanju mjera iz Gradskog programa djelovanja za mlade.

Web stranica

Članovi i zamjenici članova

1. Ante Kapitanović - Rukometni klub Biograd, Biograd na Moru
zamjenik: Hrvoje Jeličić

2. Šime Škara - Rukometni klub Biograd, Biograd na Moru
zamjenik: Filip Došen

3. Anđela Knez - Udruga Volonter Biograd na Moru
zamjenica: Anđela Filipović

4. Daniela Mara Tolić - Udruga Volonter Biograd na Moru
zamjenica: Barbara Sakić

5. Lucija Duratović - Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Grada Biograda
zamjenica: Petra Pešić

6. Stela Knez -  Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Grada Biograda
zamjenica: Andrijana Čirjak

7. Dominik Pelicarić -  Društvo „Naša djeca“, Biograd na Moru
zamjenik: Karlo Krklješ

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA