Obavijesti

Odlukom predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru od 10. listopada 2016., otvorena je zemljišna knjiga formirana u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Biograd na moru te se u istu može izvršiti uvid u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru, Stalna služba Biograd n/M, Ulica kralja Tomislava 2a, dok…
Objavljeno: Ponedjeljak, 31 listopada 2016 15:21
KLASA:604-02/15-01/02 UR.BROJ:2198/16-03-16-1 Biograd na Moru, 17. listopada 2016. godine   OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU (ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)   Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Biograda na Moru, da je sukladno Odluci o stipendiranju…
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 listopada 2016 09:08
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-03/14-01/01, URBROJ: 2198/16-01-16-44, od 23. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada…
Objavljeno: Četvrtak, 06 listopada 2016 14:07
KLASA: 021-05/16-01/11 UR.BROJ: 2198/16-02-16-1 Biograd na Moru, 26. rujna 2016. godine   V I J E Ć N I C I M A Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru     P R E D M E T P O Z I V za 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda…
Objavljeno: Utorak, 27 rujna 2016 10:24
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Srijeda, 21 rujna 2016 10:00
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-03/14-01/01, URBROJ: 2198/16-01-16-44, od 23. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada…
Objavljeno: Srijeda, 28 rujna 2016 14:40
Stranica 33 od 35

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA