PRVI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), KLASA: 370-01/15-01/2,  URBROJ: 2198/16-01-15-4, od 22. srpnja 2015. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

 

A.  UVJETI NATJEČAJA

I. Na natječaj za kupnju stana iz Programa POS-a mogu se prijaviti hrvatski državljani koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

1. da  podnositelj  zahtjeva  i  članovi  njegovog  obiteljskog  domaćinstva, navedeni u

zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („N.N.“, br. 43/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01. i 7802. ) i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, 

            2. da podnositelj zahtjeva kao i članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu,  na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću ili poslovni prostor i isti nisu otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug,    potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Na natječaj se može prijaviti i punoljetni potomak koji nema u vlasništvu nekretnine iz prethodnog stavka, a stanuje u odgovarajućem stanu ili kući u vlasništvu drugog člana obiteljskog domaćinstva. 

II. Podnositelj zahtjeva za kupnju stana dužan je uz zahtjev priložiti slijedeću  dokumentaciju:

1. domovnicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice te OIB podnositelja zahtjeva,

2. uvjerenje o prebivalištu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje Policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) s naznakom dužine prebivanja za svako prijavljeno prebivalište,

3. vjenčani list ili rodni list - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

4. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, vanbračnog supružnika-ce i dva svjedoka, data pod kaznenom odgovornošću time da svi potpisi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,

5. potvrde o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu, ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

6. ovjereni prelik radne knjižice za podnositelja zahtjeva (stranica s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 01. srpnja 2013. g.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO – a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 01. srpnja 2013. g.),

7. uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

8. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

  9. izjava ovjerena kod Javnog bilježnika data pod moralnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću ili poslovni prostor na području Republike Hrvatske, niti  su otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,  te isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi   (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

10. dokumentaciju kojom dokazuje stambeni status:

a) ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom ovjeren kod javnog bilježnika ili

b) ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom ovjeren kod javnog bilježnika ili

c) ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod člana obitelji,

d) izvod iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva ili

e) ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod treće osobe ili

       f)  rješenje o komunalnoj naknadi i dr.

11. uvjerenje - potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine (ukoliko nemaju u vlasništvu nekretnine),

12. dokaz o školovanju djece - potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu,

13. dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma),

14. potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

15. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

16. potvrda o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva,

17. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva i 

18. druge dokaze.

Sve isprave podnose se u originalu ili u obliku ovjerene preslike.

 

III. Kriteriji za bodovanje zahtjeva za kupnju stana su:

-  imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog domaćinstva 

         (prosječni mjesečni prihod),

-  stambeni status,

-  radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj,

-  životna dob podnositelja zahtjeva,

-  broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

-  vrijeme prebivanja na području Grada Biograda na Moru za podnositelja zahtjeva,

-  djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

-  stručna sprema podnositelja zahtjeva,

    -  status hrvatskog ratnog vojnog invalida i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva, 

status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva i

-   invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

 

IV. Zahtjevi za kupnju stana pristigli na natječaj van roka natječaja neće se uzimati u razmatranje kao ni nepotpuni zahtjevi koji ne budu nadopunjeni u roku 8 dana od pisanog poziva da se to izvrši.

B.  ROK NATJEČAJA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA NA NATJEČAJ:

V. Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj za kupnju stana je 30 dana od dana objave natječaja  u dnevnim novinama - Zadarskom listu, a isti će se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskoj stranici grada Biograda na Moru.

VI. Zahtjevi se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru, s naznakom – „ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA POS-a – NE OTVARAJ“.

VII. Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u pisarnici grada Biograda na Moru ili preuzeti na internetskoj stranici grada Biograda na Moru.

 

C.  REZULTATI  NATJEČAJA:

VIII.  Na temelju zaprimljenih zahtjeva po natječaju, Povjerenstvo za provođenje postupka za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova će utvrditi prijedlog Liste reda prvenstva.

IX. Prijedlog Liste reda prvenstva objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici grada Biograda na Moru  ( www.biogradnamoru.hr

X. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva odnosno na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva, a prigovori se podnose gradonačelniku grada Biograda na Moru u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i internetskoj stranici grada Biograda na Moru.

XI. Konačnu Listu reda prvenstva utvrđuje gradonačelnik grad Biograda na Moru nakon što donese odluke po podnijetim prigovorima na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva odnosno na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva, a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr ), te stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave i dostavlja se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

KLASA: 370-01/15-01/2

URBROJ: 2198/16-01-15-5

Biograd na Moru, dana  22. srpnja 2015. godine

 

Gradonačelnik

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Trajanje: 24.07.2015 - 24.08.2015


 

pdf dwnld  ODLUKA o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (134kB)

word  OBRAZAC ZA PREUZIMANJE - Izjava o stanovanju kod treće osobe - Obrazac br. 5. (33kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA