Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Biograd na Moru dužan je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Biograd na Moru uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Biograda na Moru.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Biograd na Moru na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks.

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Grad Biograd na Moru:

Hrvoje Raspović, dipl.ing.
Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru
tel.: 023 383 150
fax.: 023 383 377
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


word  Zahtjev za pristup informacijama (40kB)

word  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (40kB)

word  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (40kB)

word  Žalba protiv rješenja pristup informacijama (40kB)

word  Žalba šutnja uprave pristup informacijama (40kB)

word  Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija (40kB)

word  Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija (40kB)

pdf dwnld  Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (272kB)

pdf dwnld  Smjernice za primjenu Kodeksa (659kB)

pdf dwnld  Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (205kB)

word  ODLUKA o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru (548kB)

word  ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru (546kB)

word  ODLUKA o određivanju zamjenika službenika za informiranje Grada Biograda na Moru (545kB)

excel  Registri i baze podataka (ASSET lista) (14kB)

word  Obrazac br.1. (46kB)

word  Obrazac br.2. (53kB)

word  Obrazac br.3. (48kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA