75th banner e

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. 14:23

KLASA: 320-01/18-01/03    
URBROJ: 2198/16-01-18-2
Biograd na Moru, 28. svibnja 2018. godine

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.), Grad Biograd na Moru objavljuje

O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru održat će se u razdoblju od petnaest (15) dana, počevši od 29. svibnja 2018. godine do 13. lipnja 2018. godine, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 – 11,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru.

Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru, na koji zainteresirane osobe mogu dati pisane prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru mora biti čitak, te sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja prigovora, a dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, zaključno do 13. lipnja 2018. godine. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili je nečitko napisan neće se uzeti u razmatranje.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru dužno je odlučiti o prigovorima u roku od trideset (30) dana.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Prilozi:
pdf dwnldOBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

pdf dwnldPRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

excelPRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

dwg iconPRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA U AutoCAD-u

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA