ODLUKA o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na dan održavanja BIOGRADSKE FEŠTE povodom blagdana Duhovi

Objavljeno: Petak, 18. svibnja 2018. 14:07

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. točke 7. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09, 3/13 i 8/13), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 16. svibnja 2018. godine donosi

O D L U K U
o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na dan održavanja BIOGRADSKE FEŠTE povodom blagdana Duhovi

Na dan održavanja Biogradske fešte povodom blagdana Duhovi u organizaciji Grada Biograda na Moru i Turističke zajednice grada Biograda, 20. svibnja (nedjelja) 2018. godine, dozvoljava se duži rad ugostiteljskih objekata na način da ugostiteljski objekti mogu raditi do 03,00 sata ujutro sljedećeg dana, a sve u skladu sa čl. 6. st.2. i čl. 10. st. 2. Zakona o zaštiti od buke ( "Narodne novine" broj 30/09).

KLASA:363-02/18-04/18
URBROJ:2198/16-01-18-3
Biograd na Moru, 16. svibnja 2018. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA