POZIV za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 22. ožujka 2018. 07:31

KLASA: 021-05/18-01/03    
URBROJ: 2198/16-02-18-1
Biograd na Moru, 21. ožujka 2018. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  P O Z I V  za  7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 29. ožujka (četvrtak) 2018. godine u 08,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2017. godinu
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru
8. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru – područje Kumenat
9. Prijedlog Zaključka o uspostavi poslovno-tehničke suradnje sa Veleučilištem s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ
10. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine u k. o. Biograd – Odluka br. 5.
11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,, nekretnina oznake kat. čest. br. 3780/9, U mjestu, put, površine 12 m2, upisane u zk. ul. broj 8823 k. o. Biograd
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (put) – nekretnina oznake kat. čest. br. 3746/11, Vilišnica, put, površine 325 m2 i kat. čest. br. 3746/12, Vilišnica, put, površine 91 m2, obje upisane u z. k. uložak br. 10096 k. o. Biograd
13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 6 građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, 2 građevinska zemljišta u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“ i 1 građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2)
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k. č. br. 566/3 k. o. Biograd na Moru)
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99, površine 1.500 m2 upisana u zk. ulošku broj 2293 k. o. Biograd na Moru
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake dio kat. čest. br. 3029/13 u površini od 197 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5183 k. o. Biograd
17. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine oznake kat. čest. br. 3439, Kumenat, površine 763 m2, upisane u zemljišnoknjižnom  ulošku broj 628 k. o. Biograd, KLASA: 944-01/17-01/22, URBROJ: 2198/16-02-17-11 od 07. prosinca 2017. godine
18. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 847/3 k. o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice – spoj ulice Vladimira Becića i Antuna Augustinčića na predjelu Kožina
19. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 846/5 k. o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice – spoj ulice Vladimira Becića i Antuna Augustinčića na predjelu Kožina
20. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao kč. br. 966/2, 966/3, 966/4, 966/5 i 967/2 k. o. Biograd vlasnice Kamenke Birkić iz Biograda na Moru u svrhu proširenja ulica Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića i Ivana Generalića u Biogradu na Moru
21. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 2024/3 k. o. Biograd u svrhu proširenja ulice Ante Starčevića u Biogradu na Moru
22. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 1018/2 k. o. Biograd u svrhu proširenja ulice Ivana Meštrovića u Biogradu na Moru
23. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine kat. čest. br. 2254/5, površine 23 m2, upisane u zk. ulošku broj 7104 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje prometnice (Ćićarijska ulica)
24. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2017. godinu
25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2017. godinu
26. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2017. godinu
27. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za 2017. godinu
28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Biograd“ Biograd na Moru u pedagoškoj 2018/2019. godini
29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
30. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
31. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
32. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2017. godinu
33. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2018. godinu
34. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine
35. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA