PRIJEDLOG LISTE STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Srijeda, 24. siječnja 2018. 09:45
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Povjerenstvo za dodjelu stipendije 
Grada Biograda na Moru
 
KLASA: 604-02/17-01/64
URBROJ: 2198/16-01-18-4
Biograd na Moru, 22. siječnja 2018.
 
Na temelju članka 19. i 23. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/2016. i 10/2017.) te II. javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini objavljenog na internetskim stranivama Grada Biograda na Moru dana 21. prosinca 2017. godine, a nakon izvršenog bodovanja svih pristiglih prijava na II. javni natječaj za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru dana 22. siječnja 2018. o b j a v lj u j e
 
PRIJEDLOG LISTE STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE
GRADA BIOGRADA NA MORU
 
II. GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA
 
1. ANTONIO LEDENKO – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Mijo Mirković“ 
 
 
III.GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG  STUDIJA
 
1. ANTE BANIĆ – Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 
Uputa o pravnom lijeku:
Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može podnijeti prigovor na Prijedlog liste studenata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2017/2018. u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web stranici Grada Biograda na Moru, zaključno do 01. veljače 2018. godine. Uvid u dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana u vremenu od 08,30 do 15,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5.
Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Biograda na Moru putem Jedinstvenog upravnog odjela, s naznakom: „Prigovor na prijedlog liste za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru studentima u akademskoj 2017/2018. godini“.
 
 
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJE
GRADA BIOGRADA NA MORU

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA